Dit voorstel van wet brengt een aantal wijzigingen aan in de Wet tarieven gezondheidszorg (WTG). De wijzigingen houden verband met het houden van experimenten, het invoeren van prestatiegerichte bekostiging, het voorkomen van onnodige bureaucratie dan wel het terugdringen van administratieve lasten en het tegengaan van fraude.

De voorgestelde wijzigingen kunnen enerzijds de transitie van aanbodsturing naar vraagsturing bevorderen waardoor in de zorg de behoeften van patiënten en cliënten meer centraal komen staan. Anderzijds wordt met enkele van de voorgestelde maatregelen een nadrukkelijker accent gelegd op de eigen verantwoordelijkheid van partijen in de zorg.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel is op 22 juni 2004 aangenomen door de Tweede Kamer. PvdA, Groep Lazrak, D66, VVD, ChristenUnie, SGP, CDA en LPF stemden voor.

De Eerste Kamer heeft het wetsvoorstel op 7 december 2004 na stemming bij zitten en opstaan aangenomen. GroenLinks en SP stemden tegen.

Tijdens de behandeling op 30 november 2004 is de Motie-Schouw (D66) c.s. inzake een evaluatiekader voor invoering van Diagnose Behandel Combinaties (DBC's) (EK 28.994 / 29.379, I) ingediend. De motie is 7 december 2004 met algemene stemmen aangenomen na stemming bij zitten en opstaan.

Bij de plenaire behandeling werd de Ontwerp AMvB restitutie HOZ ex artikel I, onderdeel L, artikel 11PDF-document betrokken.

Dit wetsvoorstel werd gezamenlijk behandeld met het wetsvoorstel Wet herziening overeenkomstenstelsel zorg (28.994).


Kerngegevens

ingediend

22 december 2003

titel

Wijziging van de Wet tarieven gezondheidszorg in verband met experimenten, prestatiebekostiging en enige andere maatregelen (WTG ExPres)

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld


Documenten