29.420

Categoriale regelingen voor de kosten van chronische ziekte of handicapDit wetsvoorstel wijzigt de Invoeringswet Wet werk en bijstand waardoor gemeentenbesturen de bevoegdheid krijgen om in het kader van de Wet werk en bijstand regelingen voor de kosten van chronische ziekte of handicap (blijven) geven.

Met dit voorstel kunnen gemeenten via de bijzondere bijstand, op grond van de bestaande gemeentelijk uitvoeringspraktijk, aanvullende inkomensondersteuning voor de kosten van chronische ziekte of handicap voortzetten en nieuwe regelingen invoeren. Door het gebruiken van terugwerkende kracht voor chronisch zieken en gehandicapten ontstaat een naadloze aansluiting tussen de Algemene bijstandswet en de Invoeringswet werk en bijstand.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel is op 15 juni 2004 met algemene stemmen aangenomen door de Tweede Kamer. De Eerste Kamer heeft het voorstel op 6 juli 2004 zonder stemming aangenomen.

De wet is opgenomen in Staatsblad 362 van 22 juli 2004.

De plenaire behandeling vond gezamenlijk plaats met wetsvoorstel Veegwet Wet Werk en Bijstand (WWB) (29.499).


Kerngegevens

ingediend

6 februari 2004

titel

Wijziging van de Invoeringswet Wet werk en bijstand in verband met het verlenen van de bevoegdheid aan gemeentebesturen om in het kader van de Wet werk en bijstand categoriale regelingen voor de kosten van chronische ziekte of handicap voort te zetten of nieuwe categoriale regelingen terzake tot stand te brengen

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

inwerkingtreding

Met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin de wet wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2004. Artikel 16 van de Tijdelijke referendumwet, is van toepassing.


Documenten