29.310

Aanpassing Gemeente- en Provinciewet in verband met dualisering van het gemeente- en het provinciebestuurDit wetsvoorstel zorgt in de eerste plaats voor enkele technische aanpassingen in de Gemeentewet en de Provinciewet in verband met de Wet op de dualisering van het gemeentebestuur (27.751) en de Wet op de dualisering provinciebestuur (28.384).

Naast technische aanpassingen bevat dit voorstel wijzigingen in de Gemeentewet en Provinciewet die in antwoord op eerste ervaringen in de praktijk met de dualiseringswetgeving wenselijk bleken. Deze wijzigingen betreffen bijvoorbeeld het voorstel om in de Gemeentewet expliciet te bepalen dat aan deelraden de bevoegdheid kan worden overgedragen om een rekenkamer(functie) in te stellen.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel op 22 juni 2004 aangenomen door de Tweede Kamer. De fractie van de SP stemde tegen. De behandeling door de Eerste Kamer vond plaats op 27 september 2005. Het voorstel is op 4 oktober 2005 na stemming bij zitten en opstaan aangenomen. PvdA (met uitzondering van de leden mw. Meindertsma, Putters en Eigeman), GroenLinks en SP stemden tegen.

De wet is opgenomen in Staatsblad 534 van 1 november 2005.

De inwerkingtreding is opgenomen in Staatsblad 535 van 1 november 2005.

De Eerste Kamercommissie voor Binnenlandse Zaken en Hoge Colleges van Staat heeft op 3 oktober 2005 een brief ontvangen van de minister voor Binnenlandse Zaken en Bestuurlijke Vernieuwing over de wettelijke begrippen "nodig" en "ingrijpend" in het kader van de actieve informatieplicht ex artikel 169 Gemeentewet (EK 28.995, 29.310, 29.316, I).

Het wetsvoorstel werd gezamenlijk behandeld met de wetsvoorstellen Wet dualisering gemeentelijke medebewindsbevoegdheden (28.995) en de Wet dualisering provinciale medebewindsbevoegdheid (29.316).


Kerngegevens

ingediend

21 november 2003

titel

Aanpassing van de Gemeentewet, de Provinciewet en enkele andere wetten in verband met de dualisering van het gemeente- en het provinciebestuur

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

  • minister voor Bestuurlijke Vernieuwing en Koninkrijksrelaties

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip


Documenten