29.656 (R1764)

Plantgenetische bronnen voor voedsel en landbouwDit voorstel van rijkswet keurt het Internationaal Verdrag inzake plantgenetische bronnen voor voedsel en landbouw goed (Trb. 2002,134)PDF-document. Doel van het Verdrag is het beheer en duurzaam gebruik van plantgenetisch materiaal voor voedsel en landbouw en de verdeling van de voordelen bij het gebruik ervan.

Kern van het Verdrag is een multilateraal systeem, dat beperkt is tot een lijst van een aantal belangrijke voedsel- en voedergewassen. Uitgangspunt is dat het genetisch materiaal dat onderdeel vormt van het multilateraal systeem vrij toegankelijk is voor de landen die partij zijn bij het Verdrag en hun onderdanen. Gebruik en overdracht van materiaal uit het multilateraal systeem krijgen vorm door middel van nog op te stellen standaard leveringsovereenkomsten.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Tweede Kamer
Afkondiging
Staatsblad(en)

Het voorstel is op 28 september 2004 zonder beraadslaging en zonder stemming aangenomen door de Tweede Kamer.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 4 juli 2005 als hamerstuk afgedaan.


Kerngegevens

ingediend

18 juni 2004

titel

Goedkeuring van het op 3 november 2001 te Rome totstandgekomen Internationaal Verdrag inzake plantgenetische bronnen voor voedsel en landbouw, met bijlagen (Trb. 2002, 134)

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

  • minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

inwerkingtreding

Met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin de wet wordt geplaatst.


Documenten

10