29.800 V

Begrotingsstaat Buitenlandse Zaken 2005Dit wetsvoorstel bevat de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2005 van het ministerie van Buitenlandse Zaken.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel is op 16 december 2004 met algemene stemmen aangenomen door de Tweede Kamer. De Eerste Kamer heeft het voorstel op 26 april 2005 als hamerstuk afgedaan.

De wet is opgenomen in Staatsblad 414 van 23 augustus 2005.

Tijdens dit beleidsdebat op 10 mei 2005, inclusief het onderdeel NAVO van de begroting van Buitenlandse Zaken, kwamen de volgende onderwerpen aan de orde: de uitzendingen van militairen, het personeelsbeleid en de NAVO.

De behandeling van het onderdeel Ontwikkelingssamenwerking en het onderdeel Buitenlandse Zaken vond plaats op 14 juni 2005. Hierbij werd BNC-fiche 22.112, 352 [4] inzake de Verordening Algemeen Preferentieel Stelsel betrokken.

De Eerste Kamercommissie voor Ontwikkelingssamenwerking heeft op 12 oktober 2004 overleg gevoerd met de minister voor Ontwikkelingssamenwerking over onder meer de effectiviteit, doelmatigheid en rechtmatigheid van het bilaterale en EU Afrikabeleid, de prioriteiten van het EU-voorzitterschap op het gebied van coördinatie en harmonisatie van het ontwikkelingssamenwerkingsbeleid en de voorbereiding van de Informele Bijeenkomst voor Ontwikkelingssamenwerking op 26 en 27 oktober 2004 in Valkenburg.


Kerngegevens

ingediend

21 september 2004

titel

Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2005

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

  • minister voor Ontwikkelingssamenwerking

inwerkingtreding

Met ingang van 1 januari van het jaar waarop de vaststelling van de begroting betrekking heeft. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na deze datum van 1 januari, treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 1 januari.


Documenten