29.800 VI

Begrotingsstaat Justitie 2005Dit wetsvoorstel bevat de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2005 van het ministerie van Justitie.


Stand van zaken

Het voorstel is op 21 december 2004 met algemene stemmen aangenomen.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 26 april 2005 als hamerstuk afgedaan.

Op 24 mei 2005 vond een beleidsdebat over het Integratiebeleid plaats. Hierbij werd het JBZ-dossier Groenboek over het beheer van economische migratie : een EU-aanpak betrokken.


Kerngegevens

ingediend

21 september 2004

titel

Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Justitie (VI) voor het jaar 2005

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

  • minister van Justitie
  • minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie

inwerkingtreding

Met ingang van 1 januari van het jaar waarop de vaststelling van de begroting betrekking heeft. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na deze datum van 1 januari, treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 1 januari.


Documenten

24