29.909

Wijziging begroting Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2004 (najaarsnota)Dit wetsvoorstel wijzigt de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2004 van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Deze wijzigingen houden verband met de Najaarsnota.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel is op 21 december 2004 met algemene stemmen aangenomen door de Tweede Kamer. De Eerste Kamer heeft het voorstel op 1 februari 2005 als hamerstuk afgedaan.

De wet is opgenomen in Staatsblad 82 van 1 maart 2005.


Kerngegevens

ingediend

24 november 2004

titel

Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2004 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Met ingang van 1 december van het onderhavige begrotingsjaar. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na de datum van 1 december, dan treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 1 december van het onderhavige begrotingsjaar


Documenten

8