29.736

Invoering van lumpsumbekostiging in het primair onderwijsDit wetsvoorstel voert lumpsumbekostiging in het primair onderwijs in. Met lumpsumbekostiging krijgen scholen meer bestedingsvrijheid en kunnen gedetailleerde regels die de huidige declaratiebekostiging met zich meebrengt vervallen. Door bevoegde gezagsorganen en scholen meer beleidsvrijheid te geven, kunnen zij onderwijs en zorg op maat bieden en zich beter profileren.

Scholen krijgen de vrijheid een eigen personeelsbeleid te voeren, zelf te bepalen hoe wordt geïnvesteerd in onderwijskundige vernieuwingen en welke competenties daarvoor binnen de organisatie moeten worden ontwikkeld.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel is op 10 februari 2005 aangenomen door de Tweede Kamer. GroenLinks, PvdA, Groep Wilders, Groep Lazrak, D66, VVD, ChristenUnie, SGP, CDA en LPF stemden voor. De plenaire behandeling door de Eerste Kamer vond plaats op 4 en 5 juli 2005. Het voorstel is op 5 juli 2005 zonder stemming aangenomen. De fractie van de SP is daarbij aantekening verleend.

De wet is opgenomen in Staatsblad 423 van 30 augustus 2005.

De inwerkingtreding is opgenomen in Staatsblad 445 van 13 september 2005.

De inwerkingtreding van artikelen is opgenomen in Staatsblad 55 van 9 februari 2006.

Per abuis was een zin die deel uitmaakte van het door de Tweede Kamer aanvaarde wetsvoorstel niet opgenomen in het wetsvoorstel zoals dat door de Eerste Kamer is aanvaard. Deze fout wordt ongedaan gemaakt met het wetsvoorstel Reparatiewet OCW (30.239).

De Eerste Kamercommissie voor Onderwijs heeft op 24 januari 2006 de brief van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 22 december 2005 (TK 29.736, 41)PDF-document inzake de stand van zaken rond dit wetsvoorstel besproken. Bij deze brief horen een drietal bijlagen:

De commissie heeft op 28 februari 2006 een verslag van een schriftelijk overleg met de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over de invoering van de lumpsumbekostiging uitgebracht (EK 29.736, I) De commissie heeft op 25 april 2006 de brief van de minister van 6 april 2006, zoals opgenomen in het verslag van een schriftelijk overleg van 12 april 2006 (EK 29736, J), voor kennisgeving aangenomen.


Kerngegevens

ingediend

7 september 2004

titel

Wijziging van onder meer de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra en de Wet medezeggenschap onderwijs 1992 in verband met de invoering van lumpsumbekostiging in het primair onderwijs

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

  • minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen datum die voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld


Documenten

32