30.051

Novelle Wijziging van de Reconstructiewet concentratiegebiedenDit wetsvoorstel is een novelle op de Wijziging Reconstructiewet concentratiegebieden (28.688).

Met dit voorstel wordt de rechtsbescherming overgedragen van de bestuursrechter naar de burgerlijke rechter. Het gaat hier niet alleen om de rechtsbescherming inzake de lijst der geldelijke regelingen, maar óók inzake het ruilplan. Met dit voorstel wordt gevolg gegeven aan een toezegging van de minister van Landbouw, Natuurbeheer en Voedselkwaliteit tijdens de behandeling in de Eerste Kamer van de Wijziging Reconstructiewet concentratiegebieden (28.688) op 8 juni 2004.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Tweede Kamer
Schriftelijke voorbereiding
Eerste Kamer
Afkondiging
Staatsblad(en)

Het voorstel is op 28 april 2005 zonder beraadslaging en zonder stemming aangenomen door de Tweede Kamer.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 24 mei 2005 zonder beraadslaging en zonder stemming aangenomen.

Het wetsvoorstel is gezamenlijk behandeld met het oorspronkelijke voorstel 28.688.


Kerngegevens

ingediend

22 maart 2005

titel

Wijziging van de Reconstructiewet concentratiegebieden (opdragen van de rechtsbescherming ter zake van het ruilplan aan de burgerlijke rechter)

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

  • minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

inwerkingtreding

Indien het bij koninklijke boodschap van 27 november 2002 ingediende voorstel van wet, houdende wijziging van de Reconstructiewet concentratiegebieden (opdragen van de rechtsbescherming bij de lijst der geldelijke regelingen aan de burgerlijke rechter) (Kamerstukken II 2002/2003, 28 688, nrs. 1-2) nadat het tot wet is verheve, in werking treedt, treedt deze wet op hetzelfde tijdstip in werking.


Hoofdlijnen

Naast bovengenoemde aanpassing bevat dit wetsvoorstel de volgende wijzigingen:

  • In artikel V van de Landinrichtingswet (2004, Stb. 223) vervalt de verwijzing naar het mandaatbesluit van de Centrale Landinrichtingscommissie. Deze wijziging is door de minister toegezegd tijdens de stemmingen in de Eerste Kamer over het wetsvoorstel tot wijziging van onder meer de Landinrichtingswet;
  • De omissie in artikel 58 van de Landinrichtingswet (2004, Stb. 223) wordt hersteld. Hierin werd ten onrechte nog verwezen naar de Centrale Landinrichtingscommissie;
  • Een terminologische aanpassing in artikel 97 van de Reconstructiewet omdat de Landinrichtingswet niet langer spreekt over richtlijnen voor het plan van toedeling, maar daarvoor een ministeriële regeling voorziet.


Documenten

5