28.688

Wijziging Reconstructiewet concentratiegebiedenDit wetsvoorstel wijzigt de Reconstructiewet concentratiegebieden (26.356). Met dit voorstel wordt de rechtsbescherming terzake van de lijst der geldelijke regelingen opgedragen aan de burgerlijke rechter. De scheiding tussen besluitvorming en rechtsbescherming wordt gehandhaafd.

Met dit voorstel wordt gevolg gegeven aan een toezegging van de minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij tijdens de behandeling in de Eerste Kamer van de Reconstructiewet.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Tweede Kamer
Afkondiging
Staatsblad(en)

Het voorstel is op 19 december 2002 zonder beraadslaging en zonder stemming aangenomen door de Tweede Kamer.

De plenaire behandeling door de Eerste Kamer vond plaats op 8 juni 2004. De behandeling is aangehouden op verzoek van de minister in afwachting van een novelle. De Eerste Kamer heeft het voorstel op 24 mei 2005 zonder stemming aangenomen.

Het voorstel is gezamenlijk behandeld met de Novelle Wijziging van de Reconstructiewet concentratiegebieden (30.051).


Kerngegevens

ingediend

27 november 2002

titel

Wijziging van de Reconstructiewet concentratiegebieden (opdragen van de rechtsbescherming bij de lijst der geldelijke regelingen aan de burgerlijke rechter)

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

  • minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
  • staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

inwerkingtreding

Op het tijdstip waarop de artikelen 49 tot en met 91 en artikel 97 van de Reconstructiewet concentratiegebieden in werking treden


Documenten

10