29.833

Tweede wijziging van de Comptabiliteitswet 2001Dit wetsvoorstel wijzigt de Comptabiliteitswet 2001 op een aantal punten. In de eerste plaats betreft het het in de Comptabiliteitswet 2001 verankeren van een zelfstandige begrotingswet voor de Staten-Generaal. De begroting van de Eerste en de Tweede Kamer der Staten-Generaal wordt afgesplitst van de begroting van de Hoge Colleges van Staat, het Kabinet van de Koning(in) en de Kabinetten van de gouverneurs van de Nederlandse Antillen en van Aruba.

In de tweede plaats wordt de begroting van het Kabinet van de Koning(in) opgenomen in een aparte begrotingsstaat, welke zal worden vastgesteld bij de begrotingswet van het Ministerie van Algemene Zaken. In de derde plaats wordt een aparte begroting geïntroduceerd voor de Commissie van toezicht betreffende de inlichtingen- en veiligheidsdiensten. Ook deze begrotingsstaat zal worden vastgesteld bij de begrotingswet van het Ministerie van Algemene Zaken. Tenslotte worden in de Comptabiliteitswet 2001 een aantal onvolkomenheden rechtgetrokken die in de Comptabiliteitswet 2001 zijn geslopen bij de Eerste wijziging van de Comptabiliteitswet 2001 (Stb. 2003, 372) en bij de Reparatiewet I Financiën (Stb. 2003, 214). Het betreft artikel I, onderdelen F1 en H tot en met L.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel is op 25 maart 2008 aangenomen door de Tweede Kamer. De fractie van de PVV stemde tegen. De Eerste Kamer heeft het voorstel op 28 oktober 2008 als hamerstuk afgedaan.

De wet is opgenomen in Staatsblad 491 van 2 december 2008


Kerngegevens

ingediend

13 oktober 2004

titel

Wijziging van de Comptabiliteitswet 2001 houdende bepalingen inzake een nadere splitsing van de Rijksbegroting (Tweede wijziging van de Comptabiliteitswet 2001)

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

inwerkingtreding

Met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst


Documenten