30.100 VIII

Jaarverslag en slotwet Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2004Het jaarverslag (TK nr. 1) bevat het verzoek tot dechargeverlening over het in 2004 gevoerde financiële beheer tot de uitvoering van de begroting Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

De slotwet (TK nr. 3) bevat de laatste wijziging van de begroting van de uitgaven en ontvangsten over 2004.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Schriftelijke voorbereiding
Eerste Kamer
Afkondiging
Staatsblad(en)

De Tweede Kamer heeft het wetsvoorstel op 30 juni 2005 zonder stemming aangenomen en heeft de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap decharge verleend.

De Eerste Kamer heeft de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap op 13 september 2005 decharge verleend en heeft het voorstel als hamerstuk afgedaan.

De wet is opgenomen in Staatsblad 564 van 15 november 2005.


Kerngegevens

ingediend

18 mei 2005

titel

Jaarverslag en slotwet ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2004

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin de wet wordt geplaatst en werkt terug tot en met 31 december van het onderhavige begrotingsjaar.


Documenten

5