30.134

Wijzigingen en reparaties in diverse wetten op het terrein van volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en milieubeheerDit wetsvoorstel bevat een verzameling wijzigingen van diverse wetten op het terrein van volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en milieubeheer. Beoogd wordt verschillende wetten te actualiseren en (uitvoerings)technische onvolkomenheden te herstellen.

Onder andere wordt de Wet bevordering eigenwoningbezit aangepast aan eerder in werking getreden wijzigingen van de Huursubsidiewet, de Vreemdelingenwet 2000 en de Wet inkomstenbelasting 2001, en worden diverse wetten aangepast aan de benaming van het voormalige ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij dat is gewijzigd in Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Daarnaast worden technische onvolkomenheden hersteld, zoals foutieve verwijzingen en redactionele correcties.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel is op 24 november 2005 met algemene stemmen aangenomen door de Tweede Kamer. De Eerste Kamer heeft het voorstel op 12 december 2005 als hamerstuk afgedaan.

De wet is opgenomen in Staatsblad 705 van 27 december 2005.


Kerngegevens

ingediend

1 juni 2005

titel

Wijzigingen en reparaties in diverse wetten op het terrein van volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en milieubeheer

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

 • minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

inwerkingtreding

Met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin de wet wordt geplaatst waarbij:

 • a. 
  artikel III terugwerkt tot en met 1 juli 2003
 • b. 
  artikel IX, onderdelen A, onder 1, en D, onder 2, terugwerken tot en met 1 juli 2001
 • c. 
  artikel IX, onderdelen A, onder 2, B, G, H, K, N, O, P en Q terugwerken tot en met 1 juli 2002
 • d. 
  artikel IX, onderdeel C, terugwerkt tot en met 1 april 2001
 • e. 
  artikel XIIa, onderdelen A en B, treden in werking met ingang van 1 januari 2006

Documenten