30.172

Wijziging Wet op de architectentitel in verband met invoering bachelor-masterstructuur in het hoger onderwijsDit wetsvoorstel wijzigt de Wet op de architectentitel in verband met de invoering in 2002 van de bachelor-masterstructuur (bama) in het hoger onderwijs. De masteropleidingen op het gebied van architectuur, stedenbouw, landschapsarchitectuur en architectonische vormgeving worden toegevoegd aan de opleidingen die recht geven op inschrijving in het architectenregister en daarmee op het voeren van de daarbij behorende titels.

Met betrekking tot de inschrijving als architect in het register is ervoor gekozen in de Wet op de architectentitel alleen het masterdiploma voor te schrijven. Met dit voorstel worden met het oog op uniformiteit de opleidingen stedenbouw, landschapsarchitectuur en architectoniche vormgeving geharmoniseerd met de EG richtlijn 85/384/EEGPDF-document (PbEG L223) van 10 juni 1985

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Schriftelijke voorbereiding
Eerste Kamer
Afkondiging
Staatsblad(en)

Het voorstel is op 9 februari 2006 zonder beraadslaging en zonder stemming aangenomen door de Tweede Kamer.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 7 maart 2006 als hamerstuk afgedaan.

De wet is opgenomen in Staatsblad 188 van 20 april 2006.


Kerngegevens

ingediend

27 juni 2005

titel

Wijziging van de Wet op de architectentitel in verband met de invoering van de bachelor-masterstructuur in het hoger onderwijs

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

  • minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer
  • minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

inwerkingtreding

Met ingang van de eerste dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin de wet wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 september 2002


Documenten

5