30.463

Wijziging van de Wet BIG inzake de periodieke registratie van ingeschreven beroepsbeoefenarenDit voorstel wijzigt de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (Wet BIG). Het voorstel wijzigt artikel 8 van de Wet BIG, een artikel dat nog niet in werking is getreden. Artikel 8 regelt de periodieke registratie. Deze registratie heeft als doel te waarborgen dat de deskundigheid van de in het BIG-register ingeschreven (titelgerechtigde) beroepsbeoefenaren op peil blijft.

Dit artikel wordt nu voordat het in werking is getreden aangepast, vanwege de in het beroepsveld bestaande onduidelijkheid over de precieze betekenis ervan. Met deze wijziging wordt beoogd de uitvoering van de periodieke registratie te versimpelen en te bewerkstelligen dat artikel 8 met zo min mogelijk administratieve lasten in werking kan treden.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel is op 30 maart 2006 zonder beraadslaging en zonder stemming aangenomen door de Tweede Kamer.

De plenaire behandeling door de Eerste Kamer is op 26 september 2006 geschorst. De Eerste Kamer heeft het voorstel op 5 juni 2007 als hamerstuk afgedaan.

Het voorstel werd gezamenlijk behandeld met de wetsvoorstellen Herformulering eisen met betrekking tot hernieuwde erkenning als medisch specialist (30.443) en Specialistenregisters (30.207).


Kerngegevens

ingediend

21 februari 2006

titel

Wijziging van de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (periodieke registratie)

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan en voor de verschillende beroepen verschillend kan worden vastgesteld


Documenten

31