30.443

Herformulering eisen met betrekking tot hernieuwde erkenning als medisch specialistDit wetsvoorstel wijzigt in de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (Wet BIG) de voorwaarden met betrekking tot erkenning van medisch specialisten. Erkenning als specialist vindt plaats op basis van werkervaring of scholing. Hiermee wordt beroepsbeoefenaren die gedurende een bepaalde tijd geen of onvoldoende werkervaring hebben opgedaan de mogelijkheid geboden om als specialist erkend te blijven.

Met dit wetsvoorstel wordt een systeem van herregistratie van specialisten geïntroduceerd waarbij zowel werkervaring als deskundigheidsbevorderende activiteiten worden geëist. Deskundigheidsbevordering vindt plaats in de vorm van onder andere cursorische nascholing, intercollegiale toetsing, farmacotherapie-overleg en deelname aan praktijkvisitatie.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel is op 16 maart 2006 zonder beraadslaging en zonder stemming aangenomen door de Tweede Kamer.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 26 september 2006 zonder stemming aangenomen.

Het voorstel werd gezamenlijk met de wetsvoorstellen Specialistenregisters (30.207) en Wijziging van de Wet BIG inzake de periodieke registratie van ingeschreven beroepsbeoefenaren (30.463) behandeld.Kerngegevens

ingediend

30 januari 2006

titel

Wijziging van artikel 15 van de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg in verband met herformulering eisen inzake hernieuwde erkenning als specialist

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip dat voor de verschillende onderdelen van artikel I verschillend kan worden vastgesteld


Documenten