Dit wetsvoorstel wijzigt de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (Wet BIG) en beoogt de regeling van specialistenregistraties aan te passen aan de Aanwijzingen voor de regelgeving inzake zelfstandige bestuursorganen (Aanwijzingen inzake zbo's)PDF-document.

Zowel dit wetsvoorstel als de Aanwijzingen inzake zbo's komen voort uit het kabinetsstandpunt 'Herstel van het primaat van de politiek bij de aansturing van zelfstandige bestuursorganen' (24.130, TK nr. 5)PDF-document.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel is op 9 maart 2006 zonder beraadslaging en zonder stemming aangenomen door de Tweede Kamer.

Het voorstel zou op 4 april 2006 als hamerstuk worden afgedaan maar is op verzoek van de CDA-fractie van de agenda afgevoerd. De Eerste Kamer heeft het voorstel op 26 september 2006 zonder stemming aangenomen.

Het voorstel werd gezamenlijk met de wetsvoorstellen Herformulering eisen met betrekking tot hernieuwde erkenning als medisch specialist (30.443) en Wijziging van de Wet BIG inzake de periodieke registratie van ingeschreven beroepsbeoefenaren (30.463) behandeld.


Kerngegevens

ingediend

29 augustus 2005

titel

Wijziging van enige artikelen van de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (specialistenregisters)

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip


Documenten

15