30.560 VIII

Wijziging begrotingsstaat Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2006 (voorjaarsnota)Dit wetsvoorstel wijzigt de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2006 van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Deze wijzigingen houden verband met de Voorjaarsnota.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel is op 7 juli 2006 met algemene stemmen aangenomen door de Tweede Kamer. De Eerste Kamer heeft het voorstel op 12 september 2006 als hamerstuk afgedaan.

De wet is opgenomen in Staatsblad 503 van 26 oktober 2006.


Kerngegevens

ingediend

16 mei 2006

titel

Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2006 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Met ingang van 1 juni van het onderhavige begrotingsjaar. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na de datum van 1 juni, dan treedt zij inwerking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 1 juni van het onderhavige begrotingsjaar.


Documenten

8