30.567

Wijziging Vreemdelingenwet 2000 betreffende de status van langdurig ingezeten onderdanen van derde landenDit wetsvoorstel implementeert richtlijn 2003/109/EGPDF-document, die materiële en procedurele normen geeft voor de toekenning en intrekking van een Europese verblijfstitel voor langdurig ingezetenen, de daarbij behorende rechten en de voorwaarden waaronder langdurig ingezetenen in andere lidstaten van de EG mogen verblijven.

Implementatie van deze richtlijn betekent een wijziging van het Vreemdelingenbesluit 2000. In het stelsel van de Nederlandse Vreemdelingenwet 2000 leidt de toekenning van de nieuwe Europese status van langdurig ingezetene tot verlening van een verblijfsvergunning regulier voor onbepaalde tijd. Omdat de mogelijkheid om die vergunning in bepaalde gevallen onder gunstiger voorwaarden te verlenen blijft gehandhaafd, zijn in dit voorstel de voorwaarden voor de Europese status van langdurig ingezetene geplaatst vóór die voor de verblijfsvergunning regulier voor onbepaalde tijd. In een aantal gevallen zal de vreemdeling derhalve wel voldoen aan de voorwaarden voor de verlening van een Nederlandse verblijfsvergunning, maar niet aan die voor de Europese status van langdurig ingezetene. De kern van het voorstel is dat beide permanente statussen worden verenigd in de bestaande verblijfsvergunning regulier voor onbepaalde tijd en dat de reeds bestaande figuur van 'wijziging' van de verblijfsvergunning nu ook voor de vergunning voor onbepaalde tijd wordt ingevoerd.

De Europese verblijfstitel wordt pas verleend als sprake is van een rechtmatig verblijf van ten minste vijf jaar voor een niet tijdelijk verblijfsdoel, er voldoende vaste en regelmatige inkomsten zijn, en betrokkene een ziektekostenverzekering heeft voor zichzelf en zijn gezinsleden. Ook moet de langdurig ingezetene geen gevaar zijn voor de openbare orde en veiligheid.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel is op 5 oktober 2006 zonder beraadslaging en zonder stemming aangenomen door de Tweede Kamer.

De plenaire behandeling in de Eerste Kamer vond plaats op 20 en 21 november 2006. Het voorstel is op 21 november 2006 zonder stemming aangenomen.


Kerngegevens

ingediend

29 september 2006

titel

Wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 ter implementatie van de richtlijn nr. 2003/109/EG van de Raad van de Europese Unie van 25 november 2003 betreffende de status van langdurig ingezeten onderdanen van derde landen (PbEU 2004, L16)

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

  • minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie

inwerkingtreding

Met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin de wet wordt geplaatst


Documenten

13