30.800 V

Begrotingsstaten Buitenlandse Zaken 2007Dit wetsvoorstel bevat de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2007 van het ministerie van Buitenlandse Zaken.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel is op 31 oktober 2006 met algemene stemmen aangenomen door de Tweede Kamer. De Eerste Kamer heeft het voorstel op 4 december 2006 als hamerstuk afgedaan.

De wet is opgenomen in Staatsblad 34 van 1 februari 2007.

Op 9 en 10 juli 2007 is de brief van de ministers van Buitenlandse Zaken en van Defensie van 22 juni 2007 inzake een adequaat volkenrechtelijk mandaat bij de uitzending van militairen (EK 30.800 V, B) plenair behandeld en op 10 juli 2007 voor kennisgeving aangenomen. Tijdens dit debat kwam ook een regeringsnotitie over dit onderwerp aan de orde (TK 29.521, nr. 41)PDF-document. In het voorjaar 2008 is een follow-up van het debat over een adequaat volkenrechtelijk mandaat voorzien.


Kerngegevens

ingediend

19 september 2006

titel

Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2007

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

  • minister voor Ontwikkelingssamenwerking

inwerkingtreding

Met ingang van 1 januari van het jaar waarop de vaststelling van de begroting betrekking heeft. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na deze datum van 1 januari, treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 1 januari.


Documenten

15