30.683

Bijzondere positie gemeentelijke vervoerbedrijven in relatie tot aanbestedingsverplichting in het openbaar vervoerDit voorstel wijzigt de Wet personenvervoer 2000 (Wp2000) en de Concessiewet personenvervoer per trein.

Naast een aantal technische wijzigingen bevat het voorstel wijzigingen die voortvloeien uit het kabinetsstandpunt over het aanbestedingenbeleid in het openbaar vervoer dat wordt verricht door gemeentelijke vervoerbedrijven (TK 23.645, nr. 87) en uit de beraadslagingen hierover in de Tweede Kamer (TK 24.036 / 23.456, nr. 319). Die wetswijzigingen vormen een aanvulling op de Wijziging van de Wet personenvervoer 2000 in verband met de aanbestedingsverplichting in het openbaar vervoer (30.210) die in juli 2006 in werking is getreden.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel is op 31 oktober 2006 aangenomen door de Tweede Kamer. D66, VVD, CDA, ChristenUnie, SGP, LPF, Groep Wilders, Groep Eerdmans/Van Schijndel en de Groep Van Oudenallen stemden voor.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 20 november 2006 als hamerstuk afgedaan.


Kerngegevens

ingediend

30 augustus 2006

titel

Wijziging van de Wet personenvervoer 2000 in verband met de bijzondere positie van gemeentelijke vervoerbedrijven in relatie tot de aanbestedingsverplichting in het openbaar vervoer en enkele technische wijzigingen

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip


Documenten