30.566

Wet bestuurlijke maatregelen nationale veiligheidDit wetsvoorstel voorziet in het creëren van een grondslag voor het treffen van bestuurlijke preventieve maatregelen met het oog op de bescherming van de nationale veiligheid.

Met het oog op de bescherming van de nationale veiligheid kan het noodzakelijk zijn om van betrokkene (n) vrijheidsbeperkende maatregelen op te leggen nog vóór er in strafrechelijke zin actie kan worden ondernomen. Deze maatregelen kunnen ook na vrijspraak toegepast worden. Het voorstel kent een drietal beperkingen: 1) een verbod om zich te bevinden in de omgeving van bepaalde objecten of in bepaalde delen van Nederland (gebiedsverbod); 2) een verbod om zich te bevinden in de nabijheid van bepaalde personen (persoonsverbod); 3) een verplichting zich periodiek te melden bij de politie (meldingsplicht).

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel (EK 30.566 A) is op 20 maart 2007 aangenomen door de Tweede Kamer. PvdA, D66, VVD, ChristenUnie, SGP en CDA stemden voor. 

Bij brief van 10 juni 2011 heeft de minister van Veiligheid en Justitie het wetsvoorstel ingetrokken. (EK 30.566, E)


Kerngegevens

ingediend

19 mei 2006

titel

Regels inzake het opleggen van beperkende maatregelen aan personen met het oog op de bescherming van de nationale veiligheid en inzake het weigeren of intrekken van beschikkingen met het oog op de bescherming van de nationale veiligheid

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

inwerkingtreding

Met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin de wet wordt geplaatst


Documenten

20