30.921

Tijdelijke wet mediaconcentratiesDit wetsvoorstel verruimt de mogelijkheden voor crossownership op het terrein van dagbladen, radio en televisie aanzienlijk.

De huidige in de Mediawet opgenomen regeling inzake crossownership beperkt te zeer de multimediale ontwikkeling van dagbladuitgevers. Nu is het zo dat ongeacht het marktaandeel dat men verkrijgt door een deelneming in een radio- of televisieonderneming de positie op de dagbladmarkt bepalend is. Een grote dagbladuitgever kan daardoor op dit moment geen eigen radio- of televisiezender beginnen, terwijl dat juist tot een vergroting van de pluriformiteit zou kunnen leiden. Daarom wordt de huidige regeling voor crossownership in de Mediawet geschrapt. Daarvoor in de plaats komt een nieuwe concentratieregeling. Deze regeling onderscheidt drie markten: de dagbladmarkt, de televisiemarkt en de radiomarkt. De regeling beperkt de groei van het marktaandeel op de dagbladmarkt door fusie (niet door autonome groei) tot 35%. Voor concentraties die betrekking hebben op twee of drie van de genoemde markten geldt voor het opgetelde marktaandeel op de twee of drie betrokken markten een maximum van 90%. Zo komt er enerzijds aanzienlijk meer ruimte voor crossownership en wordt tegelijk een zekere bescherming geboden tegen een te grote concentratie van opiniemacht op de meest relevante markten voor de functies nieuws en opinie. Internet wordt als medium niet bij de concentratieregeling betrokken. Het gebruik van internet als nieuws- en opinievoorziening vertoont, zeker bij jongeren, een stijgende lijn maar zit nog niet op het niveau van dagbladen, radio en televisie. Daarom ziet het kabinet op dit moment nog af om een regeling voor internet te treffen.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Schriftelijke voorbereiding
Eerste Kamer
Afkondiging
Staatsblad(en)

Het voorstel is op 24 april 2007 met algemene stemmen aangenomen door de Tweede Kamer. De Eerste Kamer heeft het voorstel op 15 mei 2007 als hamerstuk afgedaan.

De wet is opgenomen in Staatsblad 204 van 12 juni 2007.

De intrekking is opgenomen in Staatsblad 603 van 29 december 2009.


Kerngegevens

ingediend

10 april 2007

titel

Vaststelling van tijdelijke regels voor mediaconcentraties en enige daarmee verband houdende wijzigingen in de Mediawet en de Mededingingswet (Tijdelijke wet mediaconcentraties)

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin de wet wordt geplaatst en vervalt met ingang van 1 januari 2010, tenzij bij koninklijk besluit een later tijdstip wordt vastgesteld waarop deze wet vervalt.

Op het tijdstip waarop deze wet vervalt, wordt in artikel 90 van de Mededingingswet «, de Gaswet en de Tijdelijke wet mediaconcentraties» vervangen door: en de Gaswet.


Documenten

8