31.321

Toezicht op kwaliteit examens mbo-opleidingen door Inspectie van het onderwijsDit wetsvoorstel brengt het toezicht op de kwaliteit van de examinering van beroepsopleidingen in de Wet educatie en beroepsonderwijs (WEB) en de Wet op het onderwijstoezicht (WOT) onder bij de Inspectie van het onderwijs. Hierdoor komt er in het mbo één onafhankelijke toezichthouder voor het toezicht op examinering bij mbo-instellingen en bij de kenniscentra beroepsonderwijs bedrijfsleven (KBB).

Naar aanleiding van het rapportPDF-document over de werkwijze van kwaliteitscentrum examinering (KCE) beroepsopleidingen was de verantwoordelijkheid voor het toezicht al op 15 november 2007 overgedragen aan de Inspectie voor het Onderwijs. Met dit voorstel wordt deze nieuwe situatie wettelijk vastgelegd.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Schriftelijke voorbereiding
Eerste Kamer
Afkondiging
Staatsblad(en)

Het voorstel is op 22 april 2008 met algemene stemmen aangenomen door de Tweede Kamer. De Eerste Kamer heeft het voorstel op 20 mei 2008 als hamerstuk afgedaan.

De wet is opgenomen in Staatsblad 204 van 12 juni 2008.


Kerngegevens

ingediend

14 januari 2008

titel

Wijziging van de Wet educatie en beroepsonderwijs en de Wet op het onderwijstoezicht in verband met de overgang van het toezicht op de kwaliteit van de examinering van de beroepsopleidingen naar de Inspectie van het onderwijs

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

  • minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

inwerkingtreding

Met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin de wet wordt geplaatst


Documenten

8