31.337

Enkele wijzigingen betreffende afvalstoffenDit wetsvoorstel wijzigt de Wet milieubeheer (Wm) op het gebied van de afvalstoffen. Hierdoor krijgen gemeenten meer mogelijkheden om zelf de afvalstromen te regelen. Gemeenten krijgen meer keuzevrijheid voor het gescheiden inzamelen van groente-, fruit en tuinafval (gft), en zijn voortaan niet meer verplicht bij elk perceel afval in te zamelen.

Met dit voorstel mogen gemeenten de afvalstoffenheffing gebruiken voor het voorkòmen, opruimen, vervoer en de nuttige toepassing en verwijdering van zwerfafval. Ook is de overlap tussen de Wm en de Kaderwet diervoeders over agrarische reststromen die bedoeld zijn als diervoeder uit de wet gehaald. Daarnaast bevat het voorstel een aantal wettechnische verbeteringen.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel is op 30 september 2008 met algemene stemmen aangenomen door de Tweede Kamer.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 21 oktober 2008 als hamerstuk afgedaan.


Kerngegevens

ingediend

4 februari 2008

titel

Wijziging van de Wet milieubeheer (enkele wijzigingen betreffende afvalstoffen)

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

  • minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

inwerkingtreding

Met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin de wet wordt geplaatst


Documenten