T00667

Toezegging bij verruiming en vereenvoudiging van de werking van de wet bevordering eigenwoningbezit 1De minister zal voor de zomer van 2007 een ontwerpAmvb voorhangen in beide Kamers waarin de mogelijkheid van huurkoop en fair value in het kader van de BEW-plus nader wordt uitgewerkt. Op termijn gaat de minister zich richten op de meest kwetsbare buurten.


Kerngegevens

Nummer T00667
Oorspronkelijke nummer tz_VRO_2007_1
Status voldaan
Datum toezegging 21 november 2006
Deadline 1 juli 2007
Verantwoordelijke(n) Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer
Commissie commissie voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening
Soort activiteit Plenaire vergadering
Categorie lagere regelgeving
Kamerstukken Novelle Initiatiefvoorstel-Hofstra, Van Bochove en Verdaas Verruiming en vereenvoudiging van de werking van de Wet bevordering eigenwoningbezit (30.837)
Initiatiefvoorstel-Duivesteijn, Hofstra en Van Bochove Verruiming en vereenvoudiging van de werking van de Wet bevordering eigenwoningbezit (29.917)


Uit de stukken

Handelingen Eerste Kamer 2006 – 2007, 8 – 336 & 9 – 366

Mevrouw Meindertsma

(…)

Wij hebben nauwelijks vragen aan de initiatiefnemers. Wij hebben slechts treurnis over de gemiste kans; treurnis dat er geen wil was om de weg te vinden die het mogelijk maakt om een extra bijdrage te leveren aan de noodzakelijke, samenhangende aanpak om de oude

wijken in veel steden weer leefbaar te maken en om de

stijgingskansen van mensen in die wijken te vergroten, om de terminologie van het advies van de VROM-raad over te nemen. Zonder koppeling van het verzekerd kopen aan een koopsubsidie is het voor veel huishoudens in die wijken niet mogelijk om de keuze tussen

huren en kopen te maken. Dan zal de politiek zozeer gewenste verkoop van huurwoningen door corporaties beneden verwachting blijven.

Wij richten onze hoop wederom op de regering en doen dat met vertrouwen, omdat wij hebben geconstateerd dat het deze minister ernst is om tot een samenhangende aanpak voor de oude wijken te komen. De minister onderkent als geen ander de noodzaak om

harder te trekken aan een samenhangende aanpak voor deze wijken. In de brief van 2 oktober jongstleden aan de Tweede Kamer over de verschillende maatregelen voor starters op de koopmarkt, schrijft de minister dat hij bereid is om te kijken of corporaties meer mogelijkheden nodig hebben om huurwoningen te verkopen.

Wij vragen de minister om de motie uit 2000 alsnog uit te voeren. Als het nodig is, is de motie te voorzien van een nieuwe datum en andere ondertekenaars. Of voor het uitvoeren van de motie wetswijziging nodig is dan wel kan worden volstaan met een AMvB, zal moeten

worden onderzocht.

(…)

Wij vatten de woorden van de indieners en van de minister samen, om na te gaan of wij die goed hebben begrepen. De wil is aanwezig om de weg begaanbaar te maken om de fair-valueaanpak, zoals geregeld in

MG2006-06, onder te brengen in dit wetsvoorstel, dat is bedoeld als kaderwet, waarin de AMvB kan worden uitgewerkt. Voorts wordt er met nadruk naar gestreefd om het instrument van deze koopsubsidie op termijn in te zetten op de plaatsen waar dat het meest noodzakelijk is. Ik vat dit maar even samen als de 41 wijken van minister

Winsemius. Dat is ook logisch in relatie tot de opmerking van de heer Hofstra over de marktdynamiek. De vastgoedprijzen zijn juist in die wijken van dien aard dat dit instrument goed toepasbaar is. De vastgoedprijzen in andere delen van steden en in het landelijk gebied

stijgen ogenblikkelijk met iedere ruimte die wordt gegeven. Het instrument komt daardoor inderdaad daar waar dat naar ons oordeel het meest logisch is. Tevens komt voor de zomer de AMvB met voorhang.

(…)

Minister Winsemius

(…)

Als het mag, wil ik eerst ingaan op de verkoop onder voorwaarden. Ik noem het altijd maar de huurkoop, alles wat er een beetje tussenin zit. De heer Hofstra wees er ook op: het is een hele reeks aan initiatieven aan het worden en dat maakt het best lastig om nog te overzien,

hoe dit er precies in past. Mevrouw Meindertsma vroeg gisteren of de combinatie van de BEW-plus en de verkoop onder voorwaarden eigenlijk wel kan. De heer Hofstra ging daar op in. Mevrouw Meindertsma vroeg gisteren of het juridisch nog wel mogelijk is om dat fair-valuemodel in te passen in de huidige systematiek.

Na de aanpassing die gepleegd is, kan het. Het kon oorspronkelijk niet, maar nu die aanpassingen gepleegd zijn, zeggen de deskundigen die ik geraadpleegd heb, dat het alleszins mogelijk is. Ik denk dat wij de indieners van het initiatiefontwerp dankbaar mogen zijn voor de aanpassing die zij daarin gepleegd hebben. Dan komt de vraag of je die verkoop onder voorwaarden überhaupt wilt. Voor ons is het antwoord heel kort: ja. Wij vinden dat een uitdaging die past bij wat wij willen doen en wij zullen met vreugde proberen daar invulling aan te geven. Ons voorstel zou het volgende zijn. Idealiter zouden wij die BEW-plus zo snel mogelijk willen invoeren, dat zou per 1 januari kunnen zijn. Dan kunnen wij kijken hoe het werkt. Komt het inderdaad de eerste de beste keer al tot een zeer grote overschrijving? Is er inderdaad grote belangstelling voor? Dat kan – ik zei het al – in de aanloop naar de formatie nog een rol spelen. Wij verwachten dat de regeling inderdaad sterk overschreven zal zijn. Is dat niet zo, dan moeten wij er opnieuw over nadenken of er toch nog iets anders niet

goed is in deze regeling. Als je dat gedaan hebt, dan kunnen wij ten tweede tegelijkertijd – en dat zullen wij met vreugde doen –

nagaan op welke wijze de verkoop onder voorwaarden onder de BEW-plus gebracht kan worden. Dat zal vermoedelijk met een AMvB gebeuren. Wij zeggen u graag toe dat wij voor de zomer een AMvB zullen opstellen om die bij beide Kamers te laten voorhangen.

In de Tweede Kamer omdat het een initiatiefwetsvoorstel van de Tweede Kamer betreft en zij daarover moet kunnen meepraten, en in de Eerste Kamer omdat daar groot belang aan gehecht wordt. U kunt ons dus aan de jas trekken en zeggen: dat gaan wij doen. Voordat de heer Van der Lans het zal vragen: wij zullen ook kijken of wij die regeling speciaal kunnen richten op de oude buurten en hoe wij dat kunnen doen. Eigenlijk is ’’oude buurten’’ een fout begrip, als ik het zo mag

zeggen, want er zijn ook oude buurten die helemaal niet in de problemen zitten en zeer tijdsbestendig zijn. Het zou zinvol zijn om te zeggen de meest kwetsbare buurten. Hoe kunnen wij ervoor zorgen dat het geld daarheen komt waar het het hardst nodig is? Hoe kunnen

wij ervoor zorgen dat een wooncarrière daar bevorderd wordt waar zij maatschappelijk het meest productief is? Dat is volgens mij wat mevrouw Meindertsma gisteren bedoelde en wij zullen graag proberen daar antwoord op te vinden. Wij weten op dit moment nog niet hoe dat gedaan kan worden en of het mag. Het moet langs de

Raad van State en dat is terecht; het kunnen immers spannende dingen zijn. Maar wij gaan het in ieder geval proberen en er een inspanning voor doen.

Mevrouw Meindertsma (PvdA): Als ik de minister goed begrijp, dan heeft hij allerlei juridische deskundigen geraadpleegd en die zeggen dat het kan.

Minister Winsemius: Ja.

(…)

Minister Winsemius: Mevrouw de Voorzitter. Ik dank mevrouw Meindertsma voor de positieve opstelling namens het grootste deel van de Kamer. Zij heeft mij in grote lijnen goed verstaan, onder meer over de huurkoop en de fair value in het kader van de BEW-plus. Bij de

voorhang zal zij vanzelf zien hoe dit eruit komt te zien. Op termijn gaan wij ons richten op de meest kwetsbare buurten. Daartoe gaan wij een serieuze poging doen, ook gehoord de opmerkingen die in deze Kamer zijn gemaakt. Ook dat komt bij de Kamer terug. Wij zijn

er nog niet helemaal over uit. Er zijn verschillende mogelijkheden om over na te denken. Die serieuze poging sluit ook goed aan bij de originele intenties van de initiatiefnemers. Voor de zomer zal de AMvB worden voorgehangen, behalve wanneer mocht blijken dat dit onverhoopt problemen geeft. Dan zullen wij een nette brief schrijven

om de discussie aan te houden. Wij verwachten die problemen echter niet. Wij komen dus in principe bij de Tweede en de Eerste Kamer terug met de AMvB.

(…)Historie

 • 25 april 2007
  Voortgang:
  documenten:
  • -   
   30800 XI
 • 21 november 2006
  toezegging gedaan