31.058

Wet vereenvoudiging en flexibilisering bv-rechtDit wetsvoorstel wijzigt in boek 2 van het Burgerlijk Wetboek de regeling voor besloten vennootschappen (bv) met beperkte aansprakelijkheid waardoor het eenvoudiger wordt om een bv op te richten. Daarnaast wordt ook de geschillenregeling op een aantal punten verbeterd. Dit voorstel is, naast de herziening van de structuurregeling (28.179) en de invoering van de personenvennootschappen (28.746) de laatste wijziging in de modernisering van het ondernemingsrecht.

Met dit voorstel krijgen aandeelhouders meer vrijheid voor de inrichting en een evenwichtig systeem van crediteurenbescherming. Het minimumkapitaal van 18.000 euro wordt afgeschaft. Daarnaast komt de verplichte blokkering van de overdraagbaarheid van aandelen te vervallen en worden de mogelijkheden om besluitvorming buiten de algemene vergadering te laten plaatsvinden verruimd. Ook wordt het mogelijk om in de statuten te voorzien in stemrechtloze of winstrechtloze aandelen, of in een flexibele verdeling van stemrecht.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel (EK 31.058, A) is op 15 december 2009 met algemene stemmen aangenomen door de Tweede Kamer.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 12 juni 2012 als hamerstuk afgedaan.

De behandeling van dit wetsvoorstel vond gezamenlijk plaats met de wetsvoorstel 32.426.


Kerngegevens

ingediend

31 mei 2007

titel

Wijziging van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek in verband met de aanpassing van de regeling voor besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid (Wet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht)

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

  • minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie

inwerkingtreding

Wordt bij de wet geregeld.


Documenten

31