31.439

Wet gemeentelijke antidiscriminatievoorzieningenDit wetsvoorstel heeft ten doel erin te voorzien dat de burger zoveel mogelijk in zijn directe leefomgeving terecht kan voor bijstand als hij of zij zich gediscrimineerd voelt.

Het voorstel bevat de verplichting voor het college van burgemeester en wethouders van iedere gemeente om de ingezetenen van hun gemeente toegang te verlenen tot een antidiscriminatievoorziening. Een antidiscriminatievoorziening is een verzamelbegrip dat gebruikt wordt om de organisatie aan te duiden die in ieder geval voorziet in twee taken: bijstand en registratie. Met dit wetsvoorstel wordt de toegang voor iedere burger tot een antidiscriminatievoorziening gewaarborgd, om zodoende te komen tot een sluitende keten van landelijke en lokale voorzieningen inzake discriminatiebestrijding.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel (EK 31.439, A) is op 10 februari 2009 aangenomen door bij de Tweede Kamer. De PVV stemde tegen. De Eerste Kamer heeft het voorstel op 23 juni 2009 als hamerstuk afgedaan.

De wet is opgenomen in Staatsblad 313 van 27 juli 2009.


Kerngegevens

ingediend

25 april 2008

titel

Regels met betrekking tot voorzieningen op gemeentelijk niveau voor de behandeling en registratie van klachten over discriminatie (Wet gemeentelijke antidiscriminatievoorzieningen)

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

  • minister voor Wonen, Wijken en Integratie

inwerkingtreding

Met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin de wet wordt geplaatst


Documenten