31.769

Wijziging wetten in verband met de Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissenDit wetsvoorstel past enkele wettelijke termijnen aan, aangezien uit een inventarisatie is gebleken dat bij een aantal wetten op het terrein van justitie de beslistermijnen in de praktijk te krap zijn.

Op grond van de Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen (29.934) verbeuren bestuursorganen na een ingebrekestelling van de aanvrager een dwangsom indien zij beslistermijnen overschrijden. Met dit voorstel worden in de volgende wetten beslistermijnen die in de praktijk te krap zijn aangepast:

  • Burgerlijk Wetboek, Boek 7;
  • Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens;
  • Wet opneming buitenlandse kinderen ter adoptie;
  • Wet particuliere beveiligingsorganisaties;
  • Wet wapens en munitie.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

De Tweede Kamer heeft het voorstel (EK 31.769, A) op 26 maart 2009 zonder beraadslaging en zonder stemming aangenomen.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 12 mei 2009 als hamerstuk afgedaan.


Kerngegevens

ingediend

13 november 2008

titel

Wijziging van het Burgerlijk Wetboek en enkele bijzondere wetten in verband met de Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

  • minister van Justitie

inwerkingtreding

Met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin de wet wordt geplaatst


Documenten

8