31.751

Wijziging diverse wetten in verband met inwerkingtreding Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissenDit wetsvoorstel past de beslistermijn aan voor onder andere de bezwaarprocedure in de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en voor aanvragen om een verzoek om informatie op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) in verband met de voorgenomen inwerkingtreding van de Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen per 1 oktober 2009.

Het wetsvoorstel wordt mede namens de minister van Justitie toegelicht vanwege diens medebetrokkenheid bij de Algemene wet bestuursrecht.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel (EK 31.751, A) is op 19 mei 2009 aangenomen door de Tweede Kamer. SP, PvdA, GroenLinks, PvdD, VVD, ChristenUnie, SGP, CDA en het lid Verdonk stemden voor.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 16 juni 2009 als hamerstuk afgedaan.


Kerngegevens

ingediend

24 oktober 2008

titel

Wijziging van de Algemene wet bestuursrecht, de Wet openbaarheid van bestuur en enkele andere wetten in verband met de inwerkingtreding van de Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

  • minister van Justitie

inwerkingtreding

Deze wet treedt in werking met ingang van 1 januari 2009. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven na 31 december 2008, treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst.


Documenten

8