T01001

Toezegging Notitie oudere Wajongers (31.775)De staatssecretaris van SZW zegt, naar aanleiding van vragen van de leden Van Driel (PvdA) en Lagerwerf-Vergunst (ChristenUnie), toe de Eerste Kamer - in samenspraak met minister Donner- rond 1 september 2009 een notitie te sturen over de interactie tussen de Wajong en de WIJ, waarbij een perspectief zal worden geschetst voor de oudere Wajongers, zodat dit kan worden meegenomen bij de behandeling van het wetsvoorstel over de Wajong (31780).


Kerngegevens

Nummer T01001
Status voldaan
Datum toezegging 29 juni 2009
Deadline 1 september 2009
Verantwoordelijke(n) Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Kamerleden drs. S.J. van Driel (PvdA)
mr. E.F. Lagerwerf-Vergunst (ChristenUnie)
Commissie commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)
Soort activiteit Plenaire vergadering
Categorie brief/nota
Onderwerpen arbeidsparticipatie
jongeren
Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten
Kamerstukken Wet investeren in jongeren (31.775)


Uit de stukken

Handelingen I 2008-2009, nr. 37 – blz. 1679 - 1719

Blz. 1707-1708

(...)

Staatssecretaris Klijnsma:

De tweede essentie is voor mij dat de mensen die nu al in de Wajong zitten en nog geen 27 zijn, ook perspectief houden. Onder hen zijn vele mensen die hartstikke veel kunnen en dolgraag willen. Ik pak de handschoen dus op en ga samen met collega Donner goed kijken naar wat we voor de oude lichting Wajong'ers nog kunnen betekenen. Dat zal niet plaatsvinden onder de paraplu van de WIJ; die van de Wajong is aan de orde omdat deze inkomensvoorziening daaraan is gerelateerd. Toch moeten wij in de filosofie van de WIJ iets voor de oude Wajong'ers doen. Dat zit nu al in de plannen. Voor de Wajong'ers oude stijl moeten wij handreikingen doen. Wij willen 10.000 Wajong'ers oude stijl opnieuw vragen welke ruggensteun zij verlangen. Willen zij wel ruggensteun? […] Voor de genoemde 10.000 kan dat op korte termijn. Dat wordt door een AMvB uit de nieuwe Wajong nog eens onderstreept. Die AMvB kan ten uitvoer worden gebracht als de nieuwe Wajong zich heeft gezet. Dan kunnen alle oude Wajong'ers op deze manier worden bejegend. Dat gaat mij eigenlijk niet snel genoeg en ben ik blij dat deze 10.000 al zijn gelabeld.

(…)

Er is nu toegezegd dat men het voor tienduizend oude Wajong'ers wil intensiveren. Men wil hen echt prikkelen om weer mee te gaan doen. Voor de oude Wajong'ers is het natuurlijk wezenlijk dat zij aan de beurt komen, nadat de nieuwe Wajong'ers een plek hebben gekregen. Wij moeten natuurlijk wel onder ogen zien dat wij hiervoor bij voldoende werkgevers de handen op elkaar moeten krijgen. In de nieuwe Wajong is verder voorzien in een AMvB die wij ten uitvoer kunnen leggen, zodat voor alle oude Wajong'ers hetzelfde gaat gelden.

Mevrouw Lagerwerf-Vergunst (ChristenUnie):

U spreekt over een nieuwe AMvB. De Raad van State vraagt hoe het zit met het overgangsrecht in het wetsvoorstel, omdat het, zoals het er nu uitziet, tot 2057 gaat lopen. De regering reageert daarop met: daar kiezen wij voor. In de memorie van toelichting wordt onder het punt overgangsrecht voortdurend geschreven dat uitgegaan zal worden van de eerbiedigende werking. Ik heb met andere woorden niets kunnen vinden over een AMvB die regelt dat het sneller wordt ingevoerd. Het hele wetsvoorstelis doordrenkt van de waterscheiding tussen oud en nieuw

Staatssecretaris Klijnsma:

Ik heb de Wajong niet onder mijn hoede, maar ik heb van college Donner begrepen dat die tienduizend plekken er komen en dat er daarnaast in de nieuwe Wajong een AMvB wordt opgenomen die dit zou moeten bewerkstelligen. Het is nu aan mij om dat verder uit te zoeken, want dit is wat ik weet van dit essentiële onderdeel.

De heer Van Driel (PvdA):

Kunt u ons toezeggen dat u ons rond 1 september een perspectief zult schetsen? Daarbij zou u dan niet alleen moeten ingaan op die tienduizend, maar ook op wat er daarna gaat gebeuren. Als het inderdaad tot 2057 zou gaan duren, dan is er natuurlijk geen sprake meer van een perspectief. U moet aangeven wat er na de eerste tienduizend wordt gedaan.

Staatssecretaris Klijnsma:

Ik wil dit perspectief best samen met collega Donner schetsen. Collega Donner is immers van de Wajong. Wij moeten zowel de nieuwe als de oudere Wajong'ers duidelijk maken wat het voor hen gaat betekenen. Ik zeg daar wel bij dat ik het echt wezenlijk vind dat er al een perspectief is voor mensen die bij die tienduizend willen aanhaken. Het is belangrijk om dat te beklemtonen.

Blz. 1713

Mw. Lagerwerf-Vergunst (ChristenUnie):

Met betrekking tot de oude Wajong’ers zei dat staatssecretaris dat 10.000 zaken worden opgepakt. Zij sprak ook over een delegatiebepaling waarin Wajong’ers kunnen kiezen voor het nieuwe regime, maar die heb ik niet kunnen vinden in de wetgeving. Ik heb wel genoteerd dat de staatssecretaris de heer Van Driel heeft toegezegd dat zij contact opneemt met minister Donner en samen met hem zal bekijken hoe dit gefaciliteerd kan worden. Het zou prettig zijn als wij op 1 september daarover geïnformeerd kunnen worden, dus voor de inbreng in het voorlopig verslag op 8 september.

Blz. 1718

Staatssecretaris Klijnsma:

In eerste termijn sprak ik over een AMvB. Nu weet ik hoe ik daarbij kwam: die AMvB is namelijk via een amendement in het wetsvoorstel terechtgekomen. Als de Eerste Kamer het wetsvoorstel voor de nieuwe Wajong behandelt, is het hartstikke belangrijk dat  daaronder een dikke streep wordt gezet. U hebt mij gevraagd om de Eerste Kamer rond 1 september, dus nog voor de behandeling van de Wajong, te informeren over de interactie tussen de Wajong en de WIJ. Ik doe dat met heel veel plezier, want ik vind het ook vreselijk belangrijk. Samen met collega Donner zal ik ervoor zorgen dat er voor 1 september een notitie bij de Eerste Kamer ligt.


Brondocumenten


Historie