32.209

Tijdelijke vervanging van wethouders en gedeputeerden wegens zwangerschap en bevalling of ziekteDit wetsvoorstel wijzigt de Gemeentewet, de Provinciewet, de Algemene wet bestuursrecht en de Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers waardoor wethouders en gedeputeerden voor een periode van zestien weken kunnen worden vervangen als zij wegens zwangerschap en bevalling of ziekte hun functie tijdelijk niet kunnen uitoefenen. Hiermee wil de regering voor vrouwen de belemmeringen om een politieke functie uit te oefenen zo veel mogelijk wegnemen en de toename van het aantal vrouwen in het openbaar bestuur bevorderen.

Met dit voorstel komt de norm voor het maximale aantal te benoemen bestuurders te vervallen, wordt de procedure voor de wijze waarop verlof kan worden gevraagd aangepast en wordt de manier waarop in de vervanging kan worden voorzien geregeld. Daarnaast bewerkstelligt de regeling dat de vervanging van rechtswege eindigt, zodat de bestuurder na het verlof weer in de oude functie kan terugkeren.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel (TK 32.209, nr. 2) is op 14 september 2010 met algemene stemmen aangenomen door de Tweede Kamer. Het voorstel is op 5 juli 2011 na stemming bij zitten en opstaan aangenomen. PVV, VVD, PvdA, GroenLinks, OSF en 50PLUS stemden voor.


Kerngegevens

ingediend

9 november 2009

titel

Regeling van de tijdelijke vervanging van wethouders en gedeputeerden wegens zwangerschap en bevalling of ziekte

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

inwerkingtreding

Met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin de wet wordt geplaatst.


Documenten

19