32.377

Wijziging Tracéwet inzake versnelling en verbetering besluitvorming infrastructurele projectenMet dit wetsvoorstel wordt de Tracéwet gewijzigd waarmee versnelde en verbeterde besluitvorming over infrastructurele projecten structureel mogelijk wordt gemaakt. 

In de wetgevingsnota (TK 29.385, nr. 45) zijn de uitgangspunten van dit wetsvoorstel uiteengezet. Kern van het voorstel vormt de wettelijke verankering van de verkenningsfase. Binnen een bij de startbeslissing bepaalde termijn en met participatie van burgers, maatschappelijke organisaties en betrokken bestuursorganen leidt een verkenning tot politiek-bestuurlijke besluit-vorming – de zogenoemde «voorkeursbeslissing» – op strategisch niveau over het al dan niet noodzakelijk zijn van een infrastructureel project. Wordt die noodzaak vastgesteld, dan worden van dit project de belangrijkste kenmerken in de voorkeursbeslissing vastgesteld en in een korte en stabiele planuitwerkingsfase uitgewerkt tot een tracébesluit.

De commissies voor Justitie en voor VROM/WWI hebben op 12 oktober 2010 besloten de brief van de minister van Justitie van 15 september 2010 te zijner tijd te betrekken bij de plenaire behandeling van dit wetsvoorstel. Deze brief is opgenomen in een verslag van een schriftelijk overleg dat de commissies op 21 september 2010 hebben uitgebracht (EK 29.279, A).

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel (EK 32.377, A) is op 7 juni 2011 aangenomen door de Tweede Kamer. PvdA, D66, VVD, SGP, CDA en PVV stemden voor. 

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 29 november 2011 als hamerstuk afgedaan. SP en GroenLinks is daarbij aantekening verleend.


Kerngegevens

ingediend

27 april 2010

titel

Wijziging van de Tracéwet met het oog op de versnelling en verbetering van besluitvorming over infrastructurele projecten

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

  • minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld


Documenten