32.616

Wet goedkeuring ministeriële regelingen BESDit wetsvoorstel regelt de goedkeuring van zeven ministeriele regelingen over de BES-eilanden. In de Invoeringswet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba (31.957) is geregeld dat van oorsprong Nederlands-Antilliaanse wetten bij ministeriële regeling gewijzigd kunnen worden.

Met dit wetsvoorstel worden de Regeling wijziging IBES-lijst, de Aanpassingsregeling BES-wetten, de Tweede aanpassingsregeling BES-wetten, de Regeling internationale kinderontvoering BES, de Regeling interlandelijke adoptie BES, de Regeling internationale kinderbescherming BES en de Regeling tot aanpassing van een aantal BES-wetten goedgekeurd.

Dit voorstel is het gevolg van de wijziging van de positie van Bonaire, Sint Eustatius en Saba (de BES-eilanden) binnen het Koninkrijk en maakt deel uit van het pakket van wetsvoorstellen die zijn ingediend in het kader van de staatkundige vernieuwing van het Koninkrijk (31.568).

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel (TK 32.616 nr. 2) is op 10 maart 2011 zonder beraadslaging en zonder stemming aangenomen door de Tweede Kamer.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 28 juni 2011 als hamerstuk afgedaan.


Kerngegevens

ingediend

1 februari 2011

titel

Goedkeuring van ministeriële regelingen tot aanpassing van wetten van Nederlands-Antilliaanse oorsprong voor de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba (Wet goedkeuring ministeriële regelingen BES)

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

inwerkingtreding

Met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin de wet wordt geplaatst.


Documenten

17