32.424

Wijziging Wet personenvervoer 2000 inzake bevordering kwaliteit in het taxivervoerMet dit wetsvoorstel wordt de Wet personenverover 2000 gewijzigd en dit betreft met name het voorstel om op bepaalde onderdelen van het straattaxivervoer aanvullende gemeentelijke bevoegdheden in te voeren.

Het wetsvoorstel verduidelijkt de reikwijdte van «taxivervoer» en een vereenvoudiging van het stelsel van de ondernemersvergunning voor taxivervoer. Daarnaast worden verschillende wettelijke taxibepalingen nader gestroomlijnd en overzichtelijker gepositioneerd waarmee een goede onderlinge afstemming tussen de bevoegdheden van het Rijk en de aanvullende bevoegdheden van gemeenten gerealiseerd worden.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel (EK 32.424, A) is op 26 april 2011 met algemene stemmen aangenomen door de Tweede Kamer. De Eerste Kamer heeft het voorstel op 24 mei 2011 als hamerstuk afgedaan.


Kerngegevens

ingediend

21 juni 2010

titel

Wijziging van de Wet personenvervoer 2000, houdende regels ter bevordering van de kwaliteit in het taxivervoer

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld


Documenten