32.427

Wijziging Wet milieubeheer inzake verbeterde aansluiting op de kaderrichtlijn waterHet wetsvoorstel leidt tot een betere aansluiting van de nationale wetgeving op de milieukwaliteitseisen van de Kaderrichtlijn water en andere Europese milieukwaliteitseisen.

De huidige regeling van de Wet milieubeheer kent als milieukwaliteitseis alleen grenswaarden of richtwaarden en dwingt tot een keuze uit die twee categorieën. Deze systematiek is niet passend gebleken voor sommige Europese milieukwaliteitseisen, zoals voor waterkwaliteit. Daarvoor wordt er een derde categorie milieukwaliteitseisen geïntroduceerd, te weten eisen ter uitvoering van een Europese richtlijn of verordening. Hierbij wordt maatwerk bij algemene maatregel van bestuur mogelijk. Zo kan recht worden gedaan aan het specifieke karakter van deze eisen.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel (EK 32.427, A) is op 1 juni 2011 zonder beraadslaging en zonder stemming aangenomen door de Tweede Kamer. De Eerste Kamer heeft het voorstel op 5 juli 2011 als hamerstuk afgedaan.


Kerngegevens

ingediend

24 juni 2010

titel

Wijziging van de Wet milieubeheer (verbeterde aansluiting op de kaderrichtlijn water)

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin de wet wordt geplaatst


Documenten

6