32.626

Wijziging van de Wet implementatie EG-richtlijnen energie-efficiëntieDit voorstel strekt tot implementatie van een deel van richtlijn nr. 2010/30/EU van het Europees Parlement en de Raad van 19 mei 2010 betreffende de vermelding van het energieverbruik en het verbruik van andere hulpbronnen op de etikettering en in de standaardproductinformatie van energiegerelateerde producten. Voor het overige zal de implementatie van deze richtlijn plaatsvinden in het Kaderbesluit etikettering energiegebruik huishoudelijke apparatuur.

Op grond van deze richtlijn kunnen voor verschillende soorten producten etiketten worden vastgesteld met betrekking tot het verbruik van energie en andere hulpbronnen als water. Deze richtlijn verbreed de reikwijdte tot alle energiegerelateerde producten, niet zijnde toestellen of installaties. 

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel (TK 32.626, 2) is op 16 juni 2011 zonder beraadslaging en zonder stemming aangenomen door de Tweede Kamer. De Eerste Kamer heeft het voorstel op 5 juli 2011 als hamerstuk afgedaan.


Kerngegevens

ingediend

4 februari 2011

titel

Wijziging van de Wet implementatie EG-richtlijnen energie-efficiëntie

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

  • minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie

inwerkingtreding

Deze wet treedt in werking met ingang van 20 juni 2011. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven na 19 juni 2011, treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst.


Documenten

12