32.710 XIV

Jaarverslag en slotwet Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 2010Het jaarverslag (TK nr. 3) bevat het verzoek tot déchargeverlening over het in 2010 gevoerde financiële beheer tot de uitvoering van de begroting van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. De slotwet (TK nr. 1) bevat de laatste wijziging van de begroting van de uitgaven en ontvangsten over 2010.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het wetsvoorstel (TK 32.710 XIV, nr. 3) is op 30 juni 2011 zonder stemming aangenomen door de Tweede Kamer. Daarbij is de betreffende bewindspersoon décharge verleend. De déchargeverlening en de afhandeling van het wetsvoorstel als hamerstuk door de Eerste Kamer vonden plaats op 27 september 2011.


Kerngegevens

ingediend

18 mei 2011

titel

Slotwet en jaarverslag ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 2010

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

  • minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie

inwerkingtreding

Met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin de wet wordt geplaatst en werkt terug tot en met 31 december van het onderhavige begrotingsjaar.


Documenten