Deze nota (TK 33.000, nr. 1) bevat de hoofdlijnen van het financieel beleid van de regering voor 2012. In de Miljoenennota is tevens het overzicht opgenomen van de ontvangsten en uitgaven van de gehele rijksbegroting voor het jaar 2012.


Stand van zaken

De Algemene politieke beschouwingen (Apb) in de Eerste Kamer vonden plaats op 25 oktober 2011.

Tijdens de Apb zijn een achttal moties ingediend. De stemmingen over deze moties vonden plaats op 1 november 2011.

De Algemene financiële beschouwingen (Afb) vonden plaats op 22 november 2011. Tijdens de AFB is een viertal moties ingediend. De stemmingen over deze moties vonden plaats op 29 november 2011 en de herstemming over de motie-Postema (PvdA) c.s. over een evenwichtiger verdeling van de koopkrachtdaling als gevolg van de bezuinigingsmaatregelen (EK 33.000, K) op 6 december 2011.

De voorzitters van de Eerste Kamercommissies voor BZK/AZ en voor Financiën hebben bij brief van 7 juni 2012 (EK 33.000, W herdruk) het kabinet medegedeeld dat de visie op de toekomst van de hypotheekrenteaftrek (opgenomen in EK 33.000, V) pas na 12 september 2012 met een nieuw missionair kabinet plenair behandeld zal worden. Dit debat dient het totale woonbeleid van het kabinet te betreffen en niet alleen de plannen met betrekking tot de hypotheekrenteaftrek.

De Eerste Kamercommissies voor BZK/AZ en voor Financiën hebben na de bespreking van de Woonvisie van de regering op 1 november 2011 bij brief de minister-president en de minister van Financiën verzocht om een spoedige reactie op de na de Algemene politieke beschouwingen (APB) 2011 aangenomen motie-Kuipers (ChristenUnie) c.s. betreffende een commissie die studie doet naar een meer toekomstbestendig stelsel van hypotheekrenteaftrek (EK 33.000, F). De minister van Financiën heeft hierop bij brief van 18 november 2011 gereageerd. Beide brieven zijn opgenomen in het verslag van een schriftelijk overleg dat de commissies op 18 november 2011 hebben uitgebracht (EK 33.000, I).

Met de brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 22 augustus 2011 (EK 32.500, X) heeft het kabinet zijn woonvisie met toelichting aan de Kamer gepresenteerd. Deze woonvisie is het resultaat van de door de Eerste Kamer op 14 december 2010 aangenomen motie-De Boer (ChristenUnie) c.s. over een stevig draagvlak bij herziening van het huidige beleid inzake de woningmarkt bij woningbouwverenigingen, bouwers, belangenorganisaties, bewoners en bezitters van huizen (EK 32.500, C).

Naar aanleiding van de motie-Kox (SP) c.s. over initiatieven ter ondersteuning van democratiseringsbewegingen (EK 33.000, C) heeft de Eerste Kamercommissie voor BDO een briefPDF-document (met bijlage 1PDF-document en bijlage 2PDF-document) van de minister en staatssecretaris van Buitenlandse Zaken van 10 februari 2012 inzake de actuele situatie in de landen in de Arabische regioPDF-document ontvangen. In deze brief is opgenomen op welke wijze uitvoering is gegeven aan deze motie.

De commissie heeft op 1 maart 2012 middels een brief aan de minister van Buitenlandse Zaken hierop gereageerd. De minister heeft hierop bij brief van 26 maart 2012 gereageerd. Beide brieven zijn opgenomen in een verslag van een schriftelijk overleg dat de commissie op 30 maart 2012 heeft uitgebracht (EK 33.000 V, S). De commissie besprak dit verslag op 17 april 2012.


Kerngegevens

ingediend

20 september 2011

titel

Nota over de toestand van 's Rijks financiën

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door


Documenten

79
Bladeren:
[1-50] [51-79] documenten
Bladeren:
[1-50] [51-79] documenten