32.869

Uitbreiding van het beschermingsgebied van AntarcticaMet dit wetsvoorstel worden een viertal nieuwe maatregelen in het kader van het Verdrag inzake Antarctica (Trb. 1965, 148PDF-document) geïmplementeerd. Daarnaast zal een enkele bepaling, inzake rapportage, geactualiseerd worden.

Vanuit een praktisch oogpunt en vanwege inhoudelijke raakvlakken tussen de maatregelen ligt het voor de hand de implementatie van de maatregelen te combineren. Na implementatie zullen de maatregelen geratificeerd kunnen worden.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel (TK nr. 2) is op 5 april 2012 zonder beraadslaging en zonder stemming aangenomen door de Tweede Kamer.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 24 april 2012 als hamerstuk afgedaan.


Kerngegevens

ingediend

31 augustus 2011

titel

Wijziging van de Wet bescherming Antarctica (implementatie van een viertal Maatregelen als bedoeld in artikel IX van het Verdrag inzake Antarctica, waarbij de bescherming van het Antarctisch gebied wordt uitgebreid)

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

  • staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie

inwerkingtreding

De artikelen van deze wet treden in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld met dien verstande dat de artikelen I, onderdeel A, onder 1, 3 en 4, onderdeel D, onderdeel I, onderdeel H, onder 1, 2, 3 en 4, onderdeel K, II, III, onder 1, en IV in werking treden met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin de wet wordt geplaatst


Documenten