33.282

Uitvoering derde roamingverordeningDit voorstel strekt er toe de Telecommunicatiewet en de Wet OPTA te wijzigen in verband met de uitvoering van verordening nr. PM/2012 van het Europees Parlement en de Raad betreffende roaming op openbare mobiele-communicatienetwerkenbinnen de Unie (PbEU 2012, L PM)(derde roamingverordening).

Doel van dit voorstel is om te bewerkstelligen dat de Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit (OPTA) bevoegd blijft om toe te zien op de naleving door aanbieders van mobiele communicatie van de Europese verplichtingen op het gebied van roaming. Met de vaststelling van deze derde roamingverordening wordt de Verordening 717/2007 ingetrokken en vervangen in plaats van gewijzigd. Daardoor voldoet de dynamische verwijzing naar Verordening 717/2007 niet langer om de aanwijzing van OPTA als toezichthouder voor de roamingverplichtingen te continueren. Met dit voorstel wordt voorzien in het continueren van het bestaande toezichtregime voor de roamingverplichtingen. Met de derde roamingverordening wordt naast een (tijdelijk) prijsplafond een structureel instrument geïntroduceerd om de hoogte van de roamingtarieven aan te pakken.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel (TK 33.282, nr. 2) is op 14 juni 2012 zonder beraadslaging en zonder stemming aangenomen door de Tweede Kamer.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 26 juni 2012 als hamerstuk afgedaan.


Kerngegevens

ingediend

30 mei 2012

titel

Wijziging van de Telecommunicatiewet en de Wet Onafhankelijke post- en telecommunicatieautoriteit ter uitvoering van de derde roamingverordening

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

  • minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie

inwerkingtreding

Met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin de wet wordt geplaatst


Documenten