33.125

Veiligheid van wegtunnels en het gebruik van gestandaardiseerde uitrustingenHet wetsvoorstel strekt tot wijziging van de Wet aanvullende regels veiligheid wegtunnels (Warvw) met als doel het proces en de regelgeving rondom tunnelveiligheid te herzien. De Warvw strekt tot implementatie van Richtlijn 2004/54/EGPDF-document van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 inzake minimumveiligheidseisen voor tunnels in het trans-Europese wegennet.

Met dit wetsvoorstel wordt in de eerste plaats een eenduidige norm voor tunnelveiligheid in de wet vastgelegd.

In de tweede plaats wordt die norm geoperationaliseerd in gestandaardiseerde uitrustingen. Hiermee wordt de afweging die voorheen per tunnel afzonderlijk gemaakt werd, nu eenduidig via de wet geregeld. Met deze wetswijziging wordt duidelijkheid gegeven over vragen als «wanneer is een tunnel veilig?» en «welke voorzieningen bevat een veilige tunnel?» en wordt de regie over de tunnelveiligheid naar het landelijke niveau gehaald.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel (EK 33.125, A) is op 31 oktober 2012 met algemene stemmen aangenomen door de Tweede Kamer.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 11 juni 2013 na stemming bij zitten en opstaan aangenomen. De fractie van het CDA stemde tegen.


Kerngegevens

ingediend

20 december 2011

titel

Wijziging van de Wet aanvullende regels veiligheid wegtunnels in verband met het vaststellen van een veiligheidsnorm en het stellen van regels omtrent het gebruik van gestandaardiseerde uitrustingen en in verband met wijzigingen in het totstandkomingsproces van wegtunnels

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld


Documenten