33.327

Wet vereenvoudiging regelingen Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV)Dit wetsvoorstel bevat de uitwerking van vereenvoudigingsvoorstellen voor wet- en regelgeving op het terrein van het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV). Het betreft een pakket dat regels en uitvoeringsvoorschriften schrapt of aanpast en daarmee de uitkeringsvaststelling faciliteert. Daarnaast bevat dit wetsvoorstel een aantal op zich zelf staande voorstellen waarmee een substantiële bijdrage wordt geleverd aan de bezuinigingsopgave waar het UWV voor staat.

Een brief van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) van 14 maart 2011 (TK 32.500 XV, nr. 75) beschrijft de invulling van de hoofdlijnen van de taakstelling voor het domein van SZW van € 288 miljoen. Voor het UWV is een algemene taakstelling opgenomen van € 221 miljoen. Samen met een eerdere taakstelling van € 78 miljoen resulteert dit in een algemene taakstelling voor het UWV van € 299 miljoen in de uitvoeringskosten, te realiseren in de periode 2012–2015. Voor het onderdeel vereenvoudiging van wet- en regelgeving is een streefbedrag voorzien van € 50 miljoen.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel (EK 33.327, A) is op 30 oktober 2012 aangenomen door de Tweede Kamer. PVV, SGP, CDA, VVD, 50PLUS, D66, PvdA en GroenLinks stemden voor.

De plenaire behandeling door de Eerste Kamer vond plaats op 11 december 2012. Het voorstel is op 18 december 2012 na stemming bij zitten en opstaan aangenomen door de Eerste Kamer. GroenLinks, SP, PvdD en OSF stemden tegen.

De tijdens de plenaire behandeling ingediende motie-Elzinga (SP) c.s. over de inwerkingtreding van de onderdelen betreffende de calamiteitenregeling (EK 33.327, F) is op 18 december 2012 aangehouden. De motie is op 25 september 2018 vervallen op basis van artikel 93, derde lid, van het Reglement van Orde van de Eerste Kamer.


Kerngegevens

ingediend

4 juli 2012

titel

Wijziging van verschillende wetten in verband met de vereenvoudiging van de uitvoering van deze wetten door het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (Wet vereenvoudiging regelingen UWV)

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld


Documenten

Bladeren:
[1-50] [51-53] documenten
Bladeren:
[1-50] [51-53] documenten