33.466

Wijziging Wet milieubeheer inzake verificatie broeikasgasemissie- en tonkilometerverslagen en monitoring en rapportage emissies broeikasgassenOp 1 januari 2013 is de derde handelsperiode voor CO2-emissiehandel gestart, die loopt tot en met 2020.

Het EU-ETS is in 2009 herzien met het vaststellen van het Europees klimaat- en energiepakket (Richtlijn 2009/29/EG) (PbEU L140).

De herziening van het EU-ETS heeft het systeem sterk geharmoniseerd. Een onderdeel van deze harmonisering is het vaststellen van twee verordeningen ter uitvoering van de artikelen 14 en 15 van de herziende richtlijn ETS, die de aanleiding vormen voor dit wetsvoorstel:

  • Verordening (EU) nr. 600/2012 van de Commissie van 21 juni 2012 inzake de verificatie van broeikasgasemissie- en tonkilometerverslagen en de accreditatie van verificateurs krachtens Richtlijn 2003/87/EG van het Europees Parlement en de Raad (PbEU L181) en
  • Verordening (EU) nr. 601/2012 van de Commissie van 21 juni 2012 inzake de monitoring en rapportage van de emissies van broeikasgassen overeenkomstig Richtlijn 2003/87/EG van het Europees Parlement en de Raad (PbEU L181).

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel (EK 33.466, A) is op 7 maart 2013 zonder beraadslaging en zonder stemming aangenomen door de Tweede Kamer.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 26 maart 2013 als hamerstuk afgedaan.


Kerngegevens

ingediend

2 november 2012

titel

Wijziging van de Wet milieubeheer en de Wet op de economische delicten in verband met de vaststelling van Verordening (EU) nr. 600/2012 van de Commissie van 21 juni 2012 inzake de verificatie van broeikasgasemissie- en tonkilometerverslagen en de accreditatie van verificateurs krachtens Richtlijn 2003/87/EG van het Europees Parlement en de Raad (PbEU L 181) en van Verordening (EU) nr. 601/2012 van de Commissie van 21 juni 2012 inzake de monitoring en rapportage van de emissies van broeikasgassen overeenkomstig Richtlijn 2003/87/EG van het Europees Parlement en de Raad (PbEU L 181)

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

  • Deze wet treedt in werking op 1 januari 2013. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven na 31 december 2012, treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst en werkt zij – met uitzondering van artikel I, de onderdelen AA, BB en CC, en artikel II – terug tot en met 1 januari 2013.
  • De bepalingen van titel 16.1 en 16.2, de artikelen 18.6a, 18.16a en 21.6, vierde lid, van de Wet milieubeheer en artikel 1a van de Wet op de economische delicten, zoals deze laatstelijk luidden voor het tijdstip van inwerkingtreding van deze wet, blijven van toepassing op titel 16.3 van de Wet milieubeheer.

Documenten