33.467

Goedkeuring Associatie Akkoord tussen de Europese Unie en Midden-AmerikaDe belangrijkste doelstelling van het Associatie Akkoord is het consolideren en versterken van de betrekkingen tussen de EU en Midden-Amerika door politieke dialoog, samenwerking en handel.

De Midden-Amerikaanse landen Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua en Panama, kennen een lange gemeenschappelijke historie en culturele verbondenheid met Europa. Deze overeenkomst, ook wel Associatie Akkoord genoemd, beoogt deze verbondenheid te bestendigen en vergroten.

Hiermee wordt uitvoering gegeven aan de Goedkeuring van de op 29 juni 2012 te Tegucigalpa tot stand gekomen Overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en Midden-Amerika, anderzijds (Trb. 2012, 163).

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel (TK 33.467, nr. 2) is op 16 april 2013 aangenomen door de Tweede Kamer. SGP, CDA, ChristenUnie, VVD, 50PLUS, D66 en PvdA stemden voor.

De plenaire behandeling door de Eerste Kamer, gezamenlijk met het wetsvoorstel Goedkeuring Handelsovereenkomst tussen de Europese Unie en Colombia en Peru (33.591), vond plaats op 12 november 2013. Tijdens dit debat werd de Motie-Ganzevoort (GroenLinks) c.s. over de erkenning en handhaving van fundamentele vrijheden en mensenrechten (EK 33.467 / 33.591, D) ingediend.

Het wetsvoorstel is op 19 november 2013 na stemming bij zitten en opstaan aangenomen. VVD, PvdA, CDA, ChristenUnie, SGP, D66 en 50PLUS stemden voor. Op 19 november is de gewijzigde Motie-Ganzevoort (GroenLinks) c.s. over de erkenning en handhaving van fundamentele vrijheden en mensenrechten (EK 33.467 / 33.591, E) ingediend. Deze motie is op 26 november 2013 na stemming bij zitten en opstaan aangenomen. De fracties van CDA en PVV stemden tegen.


Kerngegevens

ingediend

15 november 2012

titel

Goedkeuring van de op 29 juni 2012 te Tegucigalpa tot stand gekomen Overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en Midden-Amerika, anderzijds (Trb. 2012, 163)

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

inwerkingtreding

Met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin de wet wordt geplaatst


Hoofdlijnen

In de overeenkomst zijn bepalingen opgenomen over:

  • een regelmatige politieke dialoog;
  • eerbiediging van de fundamentele mensenrechten en democratische beginselen; eerbiediging van de rechtsstaat; de non-proliferatie van massavernietigingswapens; deze bepalingen vormen de essentiële elementen van de overeenkomst;
  • bevorderen van duurzame ontwikkeling, goed bestuur en de rechtsstaat;
  • regionale integratie en samenwerking;
  • verbintenissen en samenwerking op het gebied van de beperking van illegale immigratie, terug- en overname, drugs, het witwassen van geld en terrorismebestrijding;
  • sociale en culturele samenwerking;
  • de versterking van de economische samenwerking in de breedste zin van het woord;
  • de geleidelijke totstandkoming van een vrijhandelszone, met inachtneming van de regelgeving in het kader van de WTO;
  • financiële samenwerking om bij te dragen aan de Midden-Amerikaanse inspanningen op het gebied van economische hervorming en ter ondersteuning van de armoedebestrijding.

Documenten

24