33.591

Goedkeuring Handelsovereenkomst tussen de Europese Unie en Colombia en PeruDoelstelling van deze handelsovereenkomst is het het bevorderen van regionale integratie en duurzame ontwikkeling in Latijns-Amerika.

In dit Vrijhandelsakkoord zijn afspraken gemaakt over de liberalisering van de handel in goederen en diensten, vestiging, elektronische handel, betalingsverkeer, overheidsopdrachten, intellectueel eigendomsrecht, mededinging, technische handelsbelemmeringen, vrijwaringsmaatregelen, sanitaire en fytosanitaire maatregelen en het voorziet in een systeem van beslechting van geschillen over de interpretatie en de toepassing van het akkoord.

Dit goedkeuringverdrag is op 26 juni 2012 te Brussel tot stand gekomen tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en Colombia en Peru, anderzijds (Trb. 2012, 178).

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel (TK 33.591, nr. 2) is op 26 september 2013 zonder beraadslaging en zonder stemming aangenomen door de Tweede Kamer.

De plenaire behandeling door de Eerste Kamer, gezamenlijk met het wetsvoorstel Goedkeuring Associatie Akkoord tussen de Europese Unie en Midden-Amerika (33.467), vond plaats op 12 november 2013. Tijdens dit debat werd de Motie-Ganzevoort (GroenLinks) c.s. over de erkenning en handhaving van fundamentele vrijheden en mensenrechten (EK 33.467 / 33.591, D) ingediend.

Het wetsvoorstel is op 19 november 2013 na stemming bij zitten en opstaan aangenomen. VVD, PvdA, CDA, ChristenUnie, SGP, D66 en 50PLUS stemden voor. Op 19 november is de gewijzigde Motie-Ganzevoort (GroenLinks) c.s. over de erkenning en handhaving van fundamentele vrijheden en mensenrechten (EK 33.467 / 33.591, E) ingediend. Deze motie is op 26 november 2013 na stemming bij zitten en opstaan aangenomen. CDA en PVV stemden tegen.


Kerngegevens

ingediend

26 maart 2013

titel

Goedkeuring van de op 26 juni 2012 te Brussel tot stand gekomen Handelsovereenkomst tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en Colombia en Peru, anderzijds (Trb. 2012, 178)

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin de wet wordt geplaatst


Documenten