In de Luchtvaartnota wordt de beleidsagenda voor de luchtvaart voor de komende jaren neergezet. Ook wordt de stand van lopende beleidstrajecten besproken.

Tijdens de behandeling van wetsvoorstel Regelgeving burgerluchthavens en militaire luchthavens (RBML) (30.452) op 8 en 9 december 2008 heeft de minister toegezegd (T00904) deze nota met de Eerste Kamer te bespreken. Op verzoek van de Eerste Kamer is in de nota een gedetailleerde uitwerking van een mogelijk luchthavensysteem opgenomen. Dit luchthavensysteem is het gevolg van het Amendement-Haverkamp (TK 30.452 nr. 44PDF-document) waarin gevraagd wordt om de luchthavens die onderdeel uitmaken van het luchthavensysteem, zoals dit zou kunnen gelden voor de luchthavens Eindhoven, Lelystad, Rotterdam en Amsterdam, onder hetzelfde wetgevingsregime te laten vallen.


Stand van zaken

Militair radarstation Herwijnen

De Eerste Kamer heeft het besluit tot toepassing van de Rijkscoördinatieregeling ten behoeve van het project militair radarstation Herwijnen (EK 31.936, I / TK 31.936, 637) op 17 december 2019 na stemming bij zitten en opstaan aangenomen.

Voor: CDA, D66, ChristenUnie, FVD en VVD.

Tegen: PVV, GroenLinks, SP, PvdD, PvdA, SGP, OSF, 50PLUS en Fractie-Otten.

Tijdens de plenaire behandeling op 3 december 2019 is de motie-De Vries (Fractie-Otten) c.s. over de mogelijkheden om tot een Radar-Ruil te komen ingediend (EK, P). De motie is na stemming bij zitten en opstaan op 17 december 2019 verworpen. De Fractie-Otten en PvdD stemden voor.

De Eerste Kamercommissies voor Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking (BDO) en voor Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO) bespreken op 24 september 2024 het verslag van een nader schriftelijk overleg met de staatssecretaris van Defensie over de locatiekeuze nieuw radarstion Herwijnen (EK, AZ met bijlage).

Op 30 januari 2024 vond er voor de commissies een technische briefing over het radarstation Herwijnen plaats door het ministerie van Defensie.

Op 23 januari 2024 vond er voor de commissies een technische briefing plaats door TNO.

Op 5 december 2023 vond de Interpellatie-Janssen (SP) plaats. Tijdens deze interpellatie is de motie-Janssen (SP) c.s. over het niet starten van de vergunningprocedure voor de plaatsing van een radar in Herwijnen (EK, AN) ingediend. De motie is op 12 december 2023 aangenomen. VVD en JA21 stemden tegen.

Op 5 november 2019 heeft er een mondeling overleg met de staatssecretaris van Defensie over het militair radarstation Herwijnen plaatsgevonden. Van dit overleg is een woordelijk verslag (EK, Q) en een videoverslag beschikbaar.

Luchthavenbesluit Lelystad

De Eerste Kamercommissie voor IWO heeft op 23 februari 2021 de brief van de minister van I&W over de verkeersverdelingsregel Schiphol-Lelystad Airport (VVR) (EK, X met bijlagen) besproken. De commissie besluit de behandeling aan te houden in afwachting van de verdere behandeling van het voorgehangen ontwerpbesluit tot wijziging van het Luchthavenbesluit Lelystad (EK, E en bijlage).

De Eerste Kamercommissie voor IWO bespreekt de brief van de minister van I&W van 16 februari 2021 over het ontwerpbesluit tot wijziging van het Luchthavenverkeerbesluit Schiphol (EK, Y met bijlagen) nadat meer bekend is over de behandeling van het ontwerpbesluit in de Tweede Kamer.

De minister van I&W is bij brief van 4 maart 2021 verzocht geen onomkeerbare stappen te zetten betreffende het ontwerpbesluit Luchthavenverkeerbesluit Schiphol totdat de behandeling daarvan in de Eerste Kamer is afgerond.

De Eerste Kamercommissie voor IWO bespeekt het verslag van een schriftelijk overleg met de minister van I&W van 5 augustus 2022 over de procedure voor een natuurvergunning en de aanvulling op de passende beoordeling wijziging Luchthavenverkeerbesluit Schiphol (EK, AI) na ontvangst van de door de minister van I&W aangekondigde nieuwe informatie. De minister van I&W heeft het voornemen om het ontwerp-LVB uit 2021 in te trekken op het moment dat het nieuwe ontwerp-LVB en de bijbehorende MER in voorhang aan de Kamer worden aangeboden EK, BA met bijlagen).

De Eerste Kamercommissie voor IWO levert op 10 september 2024 inbreng voor schriftelijk overleg over de brief van de minister van I&W ter aanbieding van de 'Notitie Reikwijdte en Detailniveau' (EK, BA met bijlagen).

De Eerste Kamercommissie voor Infrastuctuur, Waterstaat en Omgeving (IWO) heeft bij brief van 30 april 2024 inbreng geleverd voor schriftelijk overleg over de brief van de minister van I&W over klimaatbeleid luchtvaart (EK, AV met bijlage).


Kerngegevens

begonnen

17 april 2009

titel

Luchtvaartbeleid

schriftelijke voorbereiding


Documenten

1265
Bladeren:
[1-50] [51-100] [101-150] [151-200] [201-250] [251-300] ... [1251-1265] documenten
Bladeren:
[1-50] [51-100] [101-150] [151-200] [201-250] [251-300] ... [1251-1265] documenten