33.617

Vermindering van verzuring, eutrofiëring en ozon op leefniveauMet het herziene Protocol wordt, naast emissiebeperking van reeds eerder opgenomen stoffen (zwaveldioxide, stikstofoxiden, ammoniak en vluchtige koolwaterstoffen), ook in emissiebeperking van fijn stof (PM2.5) voorzien.

De herziening van het Protocol maakt toetreding tot het Protocol voor nieuwe landen gemakkelijker: landen die vóór 1 januari 2020 nieuw toetreden, kunnen soepelere emissie-eisen toepassen voor een periode van maximaal 15 jaar voor bestaande stationaire bronnen en 5 jaar voor brandstoffen, nieuwe mobiele bronnen en maatregelen die het koolwaterstofgehalte in producten reguleren. Voor landen die na 1 januari 2020 nog willen toetreden geldt deze soepelere regeling niet. Deze landen moeten binnen een jaar na toetreding aan de eisen voor nieuwe en bestaande bronnen voldoen.

Ook zijn in het herziene Protocol enkele bepalingen opgenomen voor roetachtig fijn stof («black carbon »). Emissiebeperkende maatregelen zijn effectief om opwarming van de atmosfeer af te remmen en is in het Protocol aangegeven dat deze landen concentraties roet in de buitenlucht moeten gaan meten en de emissies van roetachtig fijn stof in hun emissie-inventarissen moeten opnemen.

De op 4 mei 2012 te Genève tot stand gekomen wijzigingen van het Protocol van 1999 inzake vermindering van verzuring, eutrofiëring en ozon op leefniveau, zoals opgenomen in Besluit 2012/2, waarvan de Engelse tekst is geplaatst in Tractatenblad 2013, 70, en de Nederlandse vertaling in Tractatenblad 2013, 197, worden goedgekeurd voor het Europese deel van Nederland.

Het Protocol van 1999 inzake vermindering van verzuring, eutrofiëring en ozon op leefmilieu is tot stand gekomen op 30 november 1999 te Gotenburg in Zweden (Tractatenblad 2000, 66 en Tractatenblad 2001, 164) en vormt een aanvulling op het Verdrag van 1979 betreffende grensoverschrijdende luchtverontreiniging over lange afstand, ter bestrijding van verzuring, eutrofiëring en ozon op leefmilieu.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel (TK 33.617, nr. 3) is op 23 januari 2014 zonder beraadslaging en zonder stemming aangenomen door de Tweede Kamer.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 11 februari 2014 als hamerstuk afgedaan.


Kerngegevens

ingediend

18 april 2013

titel

Goedkeuring van de op 4 mei 2012 te Genève tot stand gekomen wijzigingen van het Protocol van 1999 inzake vermindering van verzuring, eutrofiëring en ozon op leefniveau, zoals opgenomen in Besluit 2012/2 (Trb. 2013, 70 en Trb. 2013, 197)

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin de wet wordt geplaatst


Documenten