33.976

Reparatiewet infrastructuur en milieu 2014Het voorstel bevat een verzameling wijzigingen van diverse wetten op of in verband met het terrein van infrastructuur en milieu en voorziet in het noodzakelijk onderhoud van deze wetten.

Het gaat in dit wetsvoorstel om het herstel van wetstechnische gebreken en leemten alsmede andere wijzigingen van ondergeschikte aard, onder andere verschrijvingen, onjuiste verwijzingen, kleine redactionele correcties, verduidelijkingen en het herstel van verwijzingen naar vernummerde wetsartikelen.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

De Tweede Kamer heeft het voorstel (EK 33.976, A) op 20 november 2014 als hamerstuk afgedaan.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 9 december 2014 als hamerstuk afgedaan.


Kerngegevens

ingediend

27 juni 2014

titel

Herstel van wetstechnische gebreken alsmede andere wijzigingen van ondergeschikte aard in diverse wetten op of in verband met het terrein van infrastructuur en milieu (Reparatiewet infrastructuur en milieu 2014)

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

 • 1. 
  Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst, met uitzondering van:  
 • a. 
  de artikelen I, IV, onderdeel B, VII, VIII, X, XI, XV, onderdelen B en C, XVI, onderdelen A onder 4, B tot en met D, Z tot en met CC, GG en HH, onder 1, XVII, XXIV, onderdelen A en C, en XXIX, die in werking treden op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld;
 • b. 
  artikel VI, dat in werking treedt op het tijdstip waarop het in artikel I, onderdeel E, van het bij koninklijke boodschap van 26 april 2013 ingediende voorstel van wet tot wijziging van de Instellingswet Autoriteit Consument en Markt en enige andere wetten in verband met de stroomlijning van het door de Autoriteit Consument en Markt te houden markttoezicht voorgestelde artikel 6a in werking treedt. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst wordt uitgegeven na 31 december 2014, treedt artikel VI van deze wet in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, en
 • c. 
  Artikel XXIII, onderdelen B tot en met G, die in werking treden op het tijdstip waarop de hoofdstukken 2 tot en met 10 van de Wet lokaal spoor in werking treden.
 • 2. 
  Artikel XXXI werkt terug tot en met het tijdstip waarop het bij koninklijke boodschap van 28 oktober 2013 ingediende voorstel van wet tot wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 en de Wet rijonderricht motorrijtuigen 1993 in verband met de invoering van de  rijbewijsplicht voor landbouw- en bosbouwtrekkers en motorrijtuigen met beperkte snelheid (T-rijbewijs), nadat het tot wet is verheven, in werking is getreden.

Documenten