34.086

Wet herziening tenuitvoerlegging strafrechtelijke beslissingenDit wetsvoorstel wijzigt het Wetboek van Strafrecht en voegt een nieuw Boek 6 toe aan het Wetboek van Strafvordering in verband met een herziening van de wettelijke regeling van de tenuitvoerlegging van strafrechtelijke beslissingen. Na een eerste hoofdstuk met de algemene bepalingen die in beginsel gelden voor alle ten uitvoer te leggen strafrechtelijke beslissingen en voor het toezicht op alle strafrechtelijk opgelegde vrijheidsbeperkingen wordt vervolgens in het tweede tot en met de vijfde hoofdstuk aangesloten bij het karakter van de straf of maatregel: achtereenvolgens vrijheidsbenemend, vrijheidsbeperkend, geldelijk en bijkomend. In het zesde hoofdstuk staan de rechterlijke beslissingen die tijdens de tenuitvoerlegging aan de orde kunnen zijn. Het zevende hoofdstuk ziet op de strafvorderlijke bepalingen over het verzoeken en verlenen van gratie.

Met dit wetsvoorstel wil de regering de tenuitvoerlegging van straffen versnellen en alle relevante partners beter informeren. De verantwoordelijkheid voor de tenuitvoerlegging van straffen wordt verschoven van het openbaar ministerie naar de minister van Veiligheid en Justitie. Ook bevat dit voorstel de termijnen waarbinnen het vonnis moet zijn verstrekt aan de minister (het Centraal Justitieel Incassobureau, CJIB), zodat snel met de ten uitvoerlegging kan worden gestart. Daarnaast krijgt de minister de bevoegdheid om onherroepelijke geldboetevonnissen onder de € 340,- te beëindigen. Tenslotte wordt het nu ook mogelijk om gerechtelijke mededelingen langs elektronische weg te doen.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel (EK, A) is op 4 oktober 2016 aangenomen door de Tweede Kamer. SP, PvdA, D66, Van Vliet, 50PLUS, Klein, de Groep Kuzu/Öztürk, Houwers, VVD, SGP, ChristenUnie, CDA, Groep Bontes/Van Klaveren en PVV stemden voor.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 21 februari 2017 als hamerstuk afgedaan.

Op 14 april 2020 is de Spoedreparatiewet herziening tenuitvoerlegging strafrechtelijke beslissingen (35.436) ingediend bij de Tweede Kamer.


Kerngegevens

ingediend

21 november 2014

titel

Wijziging van het Wetboek van Strafrecht, het Wetboek van Strafvordering en enige andere wetten in verband met een herziening van de wettelijke regeling van de tenuitvoerlegging van strafrechtelijke beslissingen (Wet herziening tenuitvoerlegging strafrechtelijke beslissingen)

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld.


Documenten

Bladeren:
[1-50] [51-59] documenten
Bladeren:
[1-50] [51-59] documenten